សៀវភៅ ១០ ក្បាល ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

. សៀវភៅ Word 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1187

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1000

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1446

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/662

. សៀវភៅ Excel 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1286

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1287

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1285

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1284

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/663 

. សៀវភៅ PowerPoint 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1415

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1016

. សៀវភៅ Access 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1220

. សៀវភៅ Advance Excel VBA 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/327

. សៀវភៅ របៀបប្រើប្រាស់ Google Suite (Meet, Classroom, Drive, Docs, Sheets, Forms)

=>ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1186

. សៀវភៅ SPSS 

=>ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/543

. សៀវភៅ ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (DBMS)

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1405

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/302

. សៀវភៅ វិធីគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តមួយជំហានម្ដង 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/806

១០. សៀវភៅ វិធីដែលមនុស្សមានជោគជ័យប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគិត 

=> ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/680

============================

តេឡេក្រាម 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐲𝐥𝐞𝐧𝐠គង់ ឆាយឡេង

Subscribe: https://t.me/kongchhaylengchannel

============================


អត្ថបទទាក់ទង

២៧ វេបសាយ ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *