សៀវភៅជាសំឡេង ៣៥  ក្បាលឥតគិតថ្លៃ

1. ដោះសោរគំនិតបង្ហាញថាមពលជីវិត-Kh Audiobook

   a. iOS: https://apple.co/3d7gfXt

   b. Android: shorturl.at/jxBDK

2. តម្រាសឹក ស៊ុនជឺយុទ្ធោបាយ ១៣ ជំពូកភាគ 1-2- The Art of War – Sun Tzu

   a. iOS: https://apple.co/3fdaN8s

   b. Android: shorturl.at/nvBGU

3. ក្បួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន – Kh Audiobook

   a. iOS: https://apple.co/3tXsBZj

   b. Android: shorturl.at/moMP8

4. សៀវភៅ យកឈ្នះក្ដីទុក្ខ – kh audiobook

   a. iOS: https://apple.co/3vWuwil

   b. Android: shorturl.at/alV79

5. ២១ អាថ៍កំបាំងដើម្បីក្លាយជាមហាសេដ្ឋី

   a. iOS: https://apple.co/3tRRIg6

   b. Android: shorturl.at/zCGIK

6. មនោមយិទ្ធិ – Kh Audiobook

   a.  iOS: https://apple.co/3vSWKLb

   b. Android: shorturl.at/bcjJK

7. សៀវភៅសម្លេង គតិបណ្ឌិតចិនបង្រៀនធ្វើជំនួញ Khmer audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3vWTjmq

   b. Android:  shorturl.at/zFHR9

8. សៀវភៅសម្លេង នរណាយកឈីសខ្ញុំ 

   a.  iOS:  https://apple.co/3d3DBNP

   b. Android:  shorturl.at/yJZ28

9. ផ្នត់គំនិតកំពូលមហាសេដ្ឋី សេដ្ឋី អ្នកមាន និងអ្នកក្

   a.  iOS:  https://apple.co/2PuFgDO

   b. Android:  shorturl.at/adqvU

10. គិតដូចជើងឯក Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3sh505g

   b. Android:  shorturl.at/lwzKP

11. កំពូលអ្នកលក់ស្តេចលក់លើលោកអ្នកលក់ដាច់បំផុតលើលោក

   a.  iOS:  https://apple.co/3skz2VH

   b. Android:  shorturl.at/xCDE6

12. ធ្វើតិចឲ្យបានច្រើន – The Power of Less

   a.  iOS:  https://apple.co/3fdeISo

   b. Android:  shorturl.at/ahGU8

13. ហេតុអ្វីអតិថិជនត្រូវទិញផលិតផលរបស់អ្នក – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3rnDGRw

   b. Android:  shorturl.at/dhzAQ

14. ចរិក៦ប្រភេទរបស់មនុស្សស្វែងយល់ពីចរិកមនុស្ស

   a.  iOS:  https://apple.co/3fa8RgH

   b. Android:  shorturl.at/kxBIQ

15. តម្រាជំនួញរបស់ជនជាតិជីហ្វ ភាគ២

   a.  iOS:  https://apple.co/2QuhfgM

   b. Android:  shorturl.at/elKP6

16. សៀវភៅសំលេង៖ តម្រាជំនួញរបស់ជនជាតិជីហ្វ ភាគ២

   a.  iOS:  https://apple.co/3tTkigS

   b. Android:  shorturl.at/kADLU

17. គិតហើយមាន Think and grow rich

   a.  iOS:  https://apple.co/3vVOB8H

   b. Android:  shorturl.at/sCGJX

18. ហេតុអ្វីបានជាយេីងចង់ឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន

   a.  iOS:  https://apple.co/3snFuLH

   b. Android:  shorturl.at/lqI19

19. ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រ Rich dad poor dad Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/39feEOl

   b. Android:  shorturl.at/kAOUW

20. Donald J Trump Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/39eq2tJ

   b. Android:  shorturl.at/tyBP1

21. ៧យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីសុខ – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3lMi1S3

   b. Android:  shorturl.at/almoB

22. កំរងគំនិតសេដ្ឋីនៅ Babylon 

   a.  iOS:  https://apple.co/3vQNxCS

   b. Android:  shorturl.at/jrFK1

23. ជីវប្រវត្តិឆាវឆាវ កំពូលបុរសនាសម័យនរគបី (សាមកុក)

   a.  iOS:  https://apple.co/3ck4Cxx

   b. Android:  shorturl.at/uIJM1

24. ទម្លាប់៧យ៉ាង – 7 Habits 

   a.  iOS:  https://apple.co/3cgmTLX

   b. Android:  shorturl.at/mwFM5

25. និទានប្រាជ្ញាថ្នាំប៉ូវខួរក្បាល – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3tTcOup

   b. Android:  shorturl.at/aiCX0

26. The Psychology of Selling- Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/39vaYZ9

   b. Android:  shorturl.at/tGQW5

27. Million Dollar Habits Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/2PoDW5x

   b. Android:  shorturl.at/diruQ

28. ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ The Secret Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3vXPCgs

   b. Android:  shorturl.at/hF148

29. Ware to win ហ៊ានឈ្នះ Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/31dC2ay

   b. Android:  shorturl.at/cmFIQ

30. មិលិន្ទប្បញ្ហា – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3tMTiQ4

   b. Android:  shorturl.at/ruxLY

31. ទុកផ្លូវក្រោយ Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3vZIv76

   b. Android:  shorturl.at/uEHJZ

32. ទស្សនៈ និង គោលគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញ – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/2OXyeba

   b. Android:  shorturl.at/pJRSW

33. ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/2Pu2Ctf

   b. Android:  shorturl.at/dovNT

34. សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3lLnGI0

   b. Android:  shorturl.at/fxDT2

35. 𝕿𝖍𝖊 𝕸𝖆𝖌𝖎𝖈 ដឺមេជិក – Kh Audiobook

   a.  iOS:  https://apple.co/3lOfpD2

   b.

============================

តេឡេក្រាម 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐲𝐥𝐞𝐧𝐠គង់ ឆាយឡេង

Subscribe: https://t.me/kongchhaylengchannel

============================


អត្ថបទទាក់ទង

សៀវភៅ ១០ ក្បាល ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *