សទ្ទានុក្រម/វចនានុក្រមសំខាន់ៗចំនួន ១៧ ក្បាល អាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកសិក្សាពាក្យ ឬវាក្យស័ព្ទផ្សេងៗ ខាងក្រោមនេះ គឺជាសទ្ទានុក្រម/វចនានុក្រមសំខាន់ៗចំនួន ១៧ ក្បាល អាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ៖

. សទ្ទានុក្រម សេដ្ឋកិច្ច ភាគ ១៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/668

. សទ្ទានុក្រម សេដ្ឋកិច្ច ភាគ https://t.me/kongchhaylengchannel/669

. សទ្ទានុក្រម វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច https://t.me/kongchhaylengchannel/1266

. សទ្ទានុក្រម គណនេយ្យ និងសវនកម្ម https://t.me/kongchhaylengchannel/1323

. សទ្ទានុក្រមពាក្យពាណិជ្ជកម្ម https://t.me/kongchhaylengchannel/313

. សទ្ទានុក្រម រដ្ឋបាល https://t.me/kongchhaylengchannel/1263

. សទ្ទានុក្រម ច្បាប់ និងរដ្ឋបាល https://t.me/kongchhaylengchannel/522

. សទ្ទានុក្រម វិទ្យាស្រ្តនយោបាយ និងកាទូត https://t.me/kongchhaylengchannel/582

. សទ្ទានុក្រម ច្បាប់ https://t.me/kongchhaylengchannel/502

១០. សទ្ទានុក្រម ទស្សនវិជ្ជា https://t.me/kongchhaylengchannel/209

១១. សទ្ទានុក្រម វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ https://t.me/kongchhaylengchannel/585

១២. សទ្ទានុក្រម វេជ្ជសាស្រ្ត និងកសិកម្ម https://t.me/kongchhaylengchannel/584

១៣. សទ្ទានុក្រម ភាសាវិទ្យា និងអក្សរសិល្ប៍ https://t.me/kongchhaylengchannel/202

១៤. សទ្ទានុក្រម ភាសាវិទ្យា និងអក្សរសិល្ប៍ https://t.me/kongchhaylengchannel/587

១៥. សទ្ទានុក្រម ឈ្មោះប្រទេស រដ្ឋធានី រាជធានី និងបច្ចេកសព្ទភូមិវិទ្យាមួយចំនួន៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/588

១៦. វចនានុក្រម បច្ចេកទេសសព្ទសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម https://t.me/kongchhaylengchannel/1375

១៧. វចនានុក្រម ពុទ្ធសាសនា (ខ្មែរអង់គ្លេស) https://t.me/kongchhaylengchannel/1014


អត្ថបទទាក់ទង

២០ គេហទំព័រ ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ សរសេរសារណា ឬនិក្ខេបបទ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *