រឿង ៧ យ៉ាង គួររក្សាជាប់ខ្លួនចំពោះការរស់នៅក្នុងសង្គម

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងការរៀនសូត្រជាបន្ដបន្ទាប់

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងការងារដែលមិនមានទោស

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងច្បាប់

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងការសង្រ្គោះ

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងការបន្សល់ទុក

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី

រក្សាខ្លួនជាមួយនឹងការតបគុណអ្នកដទៃ។


អត្ថបទទាក់ទង

សីលធម៌ ៤ យ៉ាងដែលយេីងត្រូវប្រតិបត្តិ​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *