ភាពឆ្លាតវៃចំនួន ៤ ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវដឹង

យោងតាមអ្នកចិត្តសាស្រ្ត បញ្ញាមានបួនប្រភេទ៖

  • ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកបញ្ញា (IQ)
  • ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកអារម្មណ៍ (EQ)
  • ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកសង្គម (SQ)
  • ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកតស៊ូលំបាក (Adversity Quotient – AQ)

១. ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកបញ្ញា (Intelligence Quotient – IQ)

នេះគឺជារង្វាស់នៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវការ IQ ដើម្បីដោះស្រាយគណិតវិទ្យា ទន្ទេញមេរៀន និងរំលឹកមេរៀនឡើងវិញ។

២. ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកអារម្មណ៍ (Emotional Quotient – EQ)

នេះគឺជារង្វាស់នៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាសន្តិភាពជាមួយអ្នកដទៃ រក្សាពេលវេលា ទទួលខុសត្រូវ ស្មោះត្រង់ គោរពព្រំដែន សុភាពរាបសារ ស្មោះត្រង់ និងចេះគិតគូរ។

៣. ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកសង្គម (Social Quotient – SQ)

នេះគឺជារង្វាស់នៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការកសាងបណ្តាញមិត្តភ័ក្តិ និងរក្សាវាក្នុងរយៈពេលយូរ។

មនុស្សដែលមាន EQ និង SQ ខ្ពស់មានទំនោរទៅបន្ថែមទៀតក្នុងជីវិតជាងអ្នកដែលមាន IQ ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ EQ និង SQ ទាប។ សាលារៀនភាគច្រើនផ្តល់ទុនលើការកែលម្អកម្រិត IQ ខណៈពេលដែល EQ និង SQ ត្រូវបានលេង។

បុរសដែលមាន IQ ខ្ពស់អាចបញ្ចប់ការងារដោយបុរសដែលមាន EQ និង SQ ខ្ពស់ ទោះបីជាគាត់មាន IQ មធ្យមក៏ដោយ។

EQ របស់អ្នកតំណាងឱ្យចរិតរបស់អ្នក ខណៈពេលដែល SQ របស់អ្នកតំណាងឱ្យ Charisma របស់អ្នក។ ធ្វើតាមទម្លាប់ដែលនឹងធ្វើឱ្យ Qs ទាំងបីនេះប្រសើរឡើង ជាពិសេស EQ និង SQ របស់អ្នក។

ឥឡូវនេះមានទី ៤ ដែលជាគំរូថ្មី៖

៤. ផ្នែកឆ្លាតនៃផ្នែកតស៊ូលំបាក (Adversity Quotient – AQ)

រង្វាស់នៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីឆ្លងកាត់ភាពលំបាកក្នុងជីវិត ហើយចេញពីវាដោយមិនបាត់បង់គំនិតរបស់អ្នក។

នៅពេលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា AQ កំណត់ថាអ្នកណានឹងបោះបង់ អ្នកណានឹងបោះបង់ចោលគ្រួសារ ហើយអ្នកណានឹងពិចារណាធ្វើអត្តឃាត។

ឪពុកម្តាយសូមបង្ហាញកូនរបស់អ្នកទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជីវិត ជាជាងការសិក្សា។ ពួកគេគួរតែគោរពការងារដោយដៃ (កុំប្រើការងារជាទម្រង់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម) កីឡា និងសិល្បៈ។

អភិវឌ្ឍ IQ របស់ពួកគេ ក៏ដូចជា EQ, SQ និង AQ របស់ពួកគេ។ ពួកគេគួរតែក្លាយជាមនុស្សពហុមុខដែលអាចធ្វើអ្វីៗដោយឯករាជ្យពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។

ជាចុងក្រោយ កុំរៀបចំផ្លូវសម្រាប់កូនៗ។ រៀបចំកូនរបស់អ្នកសម្រាប់ផ្លូវ។


អត្ថបទទាក់ទង

ភាពឆ្លាតវៃ ទាំង៨ ដោយ ហ្គាដណ័រ ឬ Gardner’s Theory of Multiple Intelligences

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *