បុគ្គល ៥ ប្រភេទ ដែលមិនយល់ពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃ

ឈឺចាប់ [ឈឺ-ចាប់]  (១) កិ. ចុកចាប់ ពើតផ្សាដោយប៉ះទង្គិច មុត ដាច់រលាត់លើរាងកាយ : អ្នកជំងឺឈឺចាប់ត្រង់មុខរបួសយ៉ាងខ្លាំង។ (២) តូចចិត្ត ចុកចាប់ក្នុងចិត្តដោយទទួលរងឥទ្ធិពលពីបញ្ហាអ្វីមួយ : គាត់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវគេរំលោភយ៉ាងអយុត្តិធម៌។

ខាងក្រោមនេះ ជាបុគ្គល ៥ ប្រភេទ ដែលមិនយល់ពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃ៖

១. មនុស្សបាត់បង់ព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង ៤ ប្រការ

២. មនុស្សមិនយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកដទៃ

៣. មនុស្សឃើញពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាធំ

៤. មនុស្សឈ្លក់វង្វេងក្នុងភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួន

៥. មនុស្សឃើញអ្នកដទៃសម្រាប់ឱ្យខ្លួនជិះជាន់


អត្ថបទទាក់ទង

ការប្រាថ្នា ៥ យ៉ាង ដែលមិនអាចកើតឡើងបាន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *