ទ្រព្យសម្បត្តិ ៥ ប្រភេទ ដែលយើងត្រូវដឹង និងចាត់ចែងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ទ្រព្យសម្បត្តិមាន ៥ ប្រភេទ

១. ទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (លុយ និងទ្រព្យសម្បត្តិ)

២. ទ្រព្យសម្បត្តិសង្គម (ឋានៈ និងប្រជាប្រិយភាព)

៣. ទ្រព្យសម្បត្តិពេលវេលា (សេរីភាព)

៤. ទ្រព្យសម្បត្តិរាងកាយ (សុខភាព និងភាពរឹងមាំ)

៥. ទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណ (សន្តិភាពនៃចិត្ត ការគោរពខ្លួនឯង)

សូមប្រយ័ត្ន ការងារ/មុខរបរ/អាជីវកម្ម ដែលទាក់ទាញអ្នកដោយលេខ ១ និង ២ ប៉ុន្តែប្លន់អ្នកដោយលេខ ៣, ៤ និង ៥ ។


អត្ថបទទាក់ទង

កត្តា​សំខាន់ៗ​ចំនួន ១០ ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​សុភមង្គល

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *