ច្បាប់ចំនួន ២០ សម្រាប់ការរស់នៅជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គម

ច្បាប់នៃការរស់នៅជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គម៖

១. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សវ័យក្មេង – លើកទឹកចិត្តពួកគេ។

២. នៅពេលអ្នកជួបក្មេងតូចៗ – អប់រំពួកគេ។

៣. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សចាស់ – ជួយពួកគេ។

៤. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សឆ្លាត – រៀនសូត្រពីពួកគេ។

៥. នៅពេលអ្នកជួបមេដឹកនាំ – ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគេ។

៦. នៅពេលដែលអ្នកជួបមនុស្សល្ងង់ – ចៀសចេញពីពួកគេ។

៧. នៅពេលដែលអ្នកជួបមនុស្សសុភាពរាបសារ – យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេ។

៨. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សក្រអឺតក្រទម – កុំអើពើនឹងពួកគេ។

៩. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សសប្បុរស – ត្រាប់តាមពួកគេ។

១០. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នា – យឹតយោងពួកគេ។

១១. នៅពេលដែលអ្នកជួបមនុស្សខ្លាំង – គាំទ្រពួកគេ។

១២. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សគោរពព្រះ – ប្រទានពរដល់ពួកគេ។

១៣. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សអាយុច្រើនជាង – គោរពពួកគេ។

១៤. នៅពេលដែលអ្នកជួបមនុស្សទន់ខ្សោយ – ពង្រឹងពួកគេ។

១៥. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាម – លើកទឹកចិត្តពួកគេ។

១៦. នៅពេលដែលអ្នកជួបមនុស្សល្អ – ផ្ដល់តម្លៃពួកគេ។

១៧. ពេលជួបមនុស្សស្មោះត្រង់ –លើកតម្កើងពួកគេ។

១៨. នៅពេលអ្នកជួបមនុស្សមានគុណធម៌ – ផ្តល់រង្វាន់ដល់ពួកគេ។

១៩. នៅពេលដែលអ្នកជួបមនុស្សអាក្រក់ – គេចចេញពីពួកគេ។

២០. ហើយនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ – មើល អធិដ្ឋាន ហើយជូនពរអ្នកគ្រប់គ្នា។


អត្ថបទទាក់ទង

ការពិតចំនួន ១០ ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែរឹងមាំ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *