ចំណុចទាំង ៦ ដែលអាចជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើម

បុគ្គលិក (បុក-គៈលិកៈ​ ឬ –លិក បា.; សំ.) ( គុ. ) (បុទ្គលិក) ដែល​ចំពោះ​បុគ្គល ឬ​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ មិន​មែន​ជា​សាធារណៈ​ទួទៅ : របស់​បុគ្គលិក ។ ព. ផ្ទ. សង្ឃិក, សាធារណៈ, សាធារណ៍ ។ ន. ភ្នាក់ងារ​រាជការ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ក្រសួង​រាជការ​ផ្សេង​ៗ ឬ​និយោជិត​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាដើម : បុគ្គលិក​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ, បុគ្គលិក​ទិនិក ។ (បារ. Personnel)។ បុគ្គលិក​ភាព ភាព​នៃ​បុគ្គលិក គឺ​ភាព​នៃ​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ ។ បុគ្គលិក​លក្ខណៈ លក្ខណៈ​នៃ​បុគ្គលិក គឺ​លក្ខណៈ​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ ។ល។

ឆ្នើម ( គុ. ) ដែល​លើស​ដាច់​គេ, ឆើត : ល្អ​ឆ្នើម, ចំណេះ​ឆ្នើម, ប្រាជ្ញា​ឆ្នើម ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​បាន ចេះ​ឆ្នើម ចេះ​ដាច់​គេ ។ ប្រើ​ខាង​អាក្រក់​ក៏​បាន : កាច​ឆ្នើម, ខូច​ឆ្នើម, អាក្រក់​ឆ្នើម ។

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើមមែនទេ? នេះគឺជាចំណុចទាំង ៦ ក្នុងការជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើម៖

១. សម្រេចការងារទាន់ពេលកំណត់

ការសម្រេចការងារទាន់ពេលកំណត់មានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងបរិបទការងារ។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ការងារណាមួយ អ្នកព្យាយាមក្នុងការសម្រេចការងារនោះឲ្យទាន់ពេលវេលាដូចជា ការបញ្ចប់ការងារ ការដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ និងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យហើយ កុំទុកការងារមួយចោល ហើយទៅការងារថ្មីំមួយទៀត ដែលមិនមានជាការងារបន្ទាន់ និងសំខាន់។

២. សម្រេចនូវគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

លោកអ្នកព្យាយាមក្នុងការធ្វើការងារយ៉ាងណា ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ដោយខិតខំយល់ដឺងអោយបានច្បាស់ពីវត្ថុបំណងក្រុមហ៊ុន និងខិតខំធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។

៣. តែងតែស្វែងរកគំនិតថ្មីៗ មកអភិវឌ្ឍលើការងារប្រចាំថ្ងៃ

លោកអ្នកតែងតែមានកាលវិភាគក្នុងការធ្វើការងារមួយនោះ ដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែរៀនស្រាវជ្រាវទុកជាមុន និងស្វែងរកគំនិតថ្មីៗបន្ថែម ដើម្បីអនុវត្តក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន នោះលោកអ្នកនឺងសម្រេចបាននូវបុគ្គលិកឆ្នើមជាមិនខាន។

៤. បន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងជានិច្ច

លោកអ្នកគួរតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងជានិច្ចនៅក្នុងបរិបទការងារ។ លោកអ្នកគួរតែទទួលយកនូវភាពបណ្តុះបណ្តាលពីក្រុមហ៊ុន ដោយសិក្សាពីអ្វីថ្មីៗ និងខិតខំស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីការងារថ្មីមួយនោះ ដែលវាអាចខុសពីមុខងាររបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកនូវតែជំនះវា ដោយការខិតខំធ្វើវា ទោះបីជាលោកអ្នកជួបបញ្ហា ឬអាចមានកំហុសក៏ដោយ។

៥. បើកចិត្តក្នុងការទទួលយកមតិយោបល់ផ្លាស់ប្តូរ និងមានភាពបុរេសកម្ម

អ្នកណាក៏ធ្លាប់មានកំហុស នៅពេលធ្វើការងារដែរ។ នៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការងារ នោះលោកអ្នកគួរតែបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលយកមតិយោបល់ទាំងនោះ ដើម្បីយកមកកែតម្រូវនូវចំណុចខ្វះខាត ទាំងការងារ និងអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗ ហើយវានឺងធ្វើឲ្យលោកអ្នករីកចម្រើនជាងមុនទាំងផ្នែកការងារ និងអត្តចរិតផងដែរ។

៦. បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀត

ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀត ពិតជាជួយអ្នកក្នុងការធ្វើការងារនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន និងធ្វើអោយបរិយាកាសការងារនោះល្អមួយកម្រិតផងដែរ។ លោកអ្នកត្រូវតែចេះគោរពអ្នកដទៃ និងអោយតម្លៃទៅបុគ្គលិកការងារផងដែរ។ 


អត្ថបទទាក់ទង

ហេតុ​ផល ៤ យ៉ាង ដែល​លោកអ្នក​ខ្វះខាត​ឆន្ទៈ​ក្នុង​កិច្ច​ការដែល​ខ្លួនឯង​ធ្វើ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *