កុំចិញ្ចឹមអ្វីដែលមិនបន្ថែមគុណតម្លៃដល់ជីវិតរបស់អ្នក

ចូរកុំបំពេញភាពរីករាយចំពោះថាមពលអវិជ្ជមាន។

ស្ថានភាពខ្លះនឹងសាកល្បងការអត់ធ្មត់របស់អ្នក ហើយព្យាយាមធ្វើឱ្យអ្នកប្រតិកម្មហួសហេតុ គិតច្រើន និងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលមិនសមនឹងកម្លាំងជីវិតរបស់អ្នក។

អ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនយល់គឺ… ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក គឺជាអំណាចរបស់អ្នក។

កុំចិញ្ចឹមអ្វីដែលមិនបន្ថែមគុណតម្លៃដល់ជីវិតរបស់អ្នក។

~ Cody Bret


អត្ថបទទាក់ទង

រឿង ៥ យ៉ាង ដែលអ្នកត្រូវដឹងក្នុងជីវិត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *