ការប្រាថ្នា ៥ យ៉ាង ដែលមិនអាចកើតឡើងបាន

រឿងដែលបុគ្គលក្នុងលោកប្រាថ្នាមិនបាន មាន ៥ យ៉ាង គឺ៖

១. ជរា មានជាធម្មតា តែប្រាថ្នាថា កុំជរាឡើយ

២. ព្យាធិ មានជាធម្មតា តែប្រាថ្នាថា កុំមានជម្ងឺឡើយ

៣. មរណៈ មានជាធម្មតា តែប្រាថ្នាថា កុំស្លាប់ឡើយ

៤. ការបាត់បង់ទៅ មានជាធម្មតា តែប្រាថ្នាថា កុំបាត់បង់ទៅឡើយ

៥. សេចក្តីវិនាស មានជាធម្មតា តែប្រាថ្នាថា កុំវិនាសឡើយ

ដកស្រង់ពី៖ អលព្ភនីយឋានសូត្រ ក្នុងបិដកលេខ ៤៤


អត្ថបទទាក់ទង

សីលធម៌ ៤ យ៉ាងដែលយេីងត្រូវប្រតិបត្តិ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *