តើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាក្រុមរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហា?

ហ្វែងគ្លីន ដេឡាណូ រ៉ូសឺវេល (Franklin D. Roosevelt) បានលើកឡើងថា “អ្នកធ្វើការរួមជាធីមអាចធ្វើកិច្ចការឲ្យសម្រេចជោគជ័យបានជាច្រើន ក្នុងខណៈដែលមនុស្សតែម្នាក់មិនអាចធ្វើកិច្ចការទាំងនោះបានសម្រេច។” ក្រុម (Team) គឺជាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា ឬក្រុមមនុស្សដែលធ្វើការស្រដៀងៗគ្នា ឬក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមអ្នកបង្គាប់បញ្ជាតែម្នាក់។ ការធ្វើការងារ​ជា​ក្រុម​ ពិតជា​ទទួលបាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ និង​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ប្រសិនបើជា​ការធ្វើការ​ងារ​ក្រុម​នោះ​មាន​ក្បួនខ្នាត និង​មាន​របៀប​ច្បាស់លាស់។ ការធ្វើការងារជាក្រុម ត្រូវការជាចាំបាច់នូវចិត្តសាស្ត្រក្នុងការសម្របខ្លួន ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការជម្នះកត្តាប្រឈមជាច្រើនទៀតដើម្បីឱ្យគម្រោងនីមួយៗទទួលបានជោគជ័យ ព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនដែលពូកែធ្វើការងារតែម្នាក់ឯង តែងតែបរាជ័យនៅពេលដែលធ្វើការងារជាក្រុម។ ចុះតើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាក្រុមរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហា? ១. ក្រុមបាត់បង់ការទុកចិត្ត (Absence of … Continue reading តើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាក្រុមរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហា?