តើការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង (Management Consulting) គឺជាអ្វី?

ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង (Management Consulting)

ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាការពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្ម ត្រូវបានកំណត់ថាជា “ការផ្តល់ប្រឹក្សា និង/ឬសេវាកម្មអនុវត្តចំពោះការគ្រប់គ្រង (ជាន់ខ្ពស់) នៃអង្គភាពនានាក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ការអនុវត្តរបស់អង្គភាព និងដំណើរការប្រតិបត្តិការ”។ ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង គឺ – ដោយសារតែភាពចម្រុះដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងវិញ្ញាសា និងភាពខុសគ្នានៃសមត្ថភាពដែលត្រូវការរបស់ទីប្រឹក្សានានា – ជាតំបន់ទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មពិគ្រោះយោបល់ ហើយគ្របដណ្តប់ចន្លោះពី ៥០% ទៅ ៥៥% នៃទីផ្សារការពិគ្រោះយោបល់សរុប។

ទីផ្សារការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង

ទីផ្សារទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងនានា ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃជាង ១៣០ ពាន់លានដុល្លារ ហើយតំណាងឱ្យជាងពាក់កណ្តាលនៃទីផ្សារការពិគ្រោះយោបល់ទូទាំងពិភពលោកសរុប។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការចំណាយលើការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង បានកើនឡើងជាមធ្យមច្រើនជាង ៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ បើទោះបីជាភាគរយមាននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ស្របតាមការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃទីផ្សារចាស់ទុំ កំពុងកើនឡើងក៏ដោយ។ ជាមួយនឹងតម្លៃ ៧០ ពាន់លានដុល្លារ ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកប្រតិបត្តិការ បង្កើតបានជាផ្នែកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យនេះ ខណៈដែលការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្ស និងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមានទំហំប៉ុនគ្នា ឬតិចជាងជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែជាង ៣០ ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភព៖ consultancy.org

អក្សរសាស្ត្រដែលប្រើដោយ Consultancy.org កំណត់ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងថាជាផលបូកនៃតំបន់សេវាកម្មបី៖

 • ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលជាផ្នែកដែលផ្តោតលើការប្រឹក្សាបន្ទប់យុទ្ធសាស្ត្រ និងក្រុមប្រឹក្សា
 • ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកប្រតិបត្តិការ ដែលផ្តោតលើការកែលម្អការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាព និង
 • ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្ស ដែលជាផ្នែកដែលផ្តោតលើការផ្តល់ប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស និង/ឬសេវាពិគ្រោះយោបល់ដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធផលនៃមុខងារធនធានមនុស្ស។

តើអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធ្វើអ្វី?

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ត្រូវបានជួលដោយអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ផ្តល់ប្រឹក្សាលើយុទ្ធសាស្ត្រ និងបញ្ហាអង្គភាព (ក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀត)។ ពួកគេអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនកាន់តែច្រើន ឬត្រូវបានតែងតាំងឱ្យផ្តល់ប្រឹក្សាលើការច្នៃប្រតិដ្ឋ ឬយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយការចំណាយ។ ការអនុវត្តដំណោះស្រាយដែលបានស្នើឡើង ក៏ជាភារកិច្ចរបស់ពួកគេដែរ ហើយនៅក្នុងការអនុវត្តផ្នែកប្រតិបត្តិនៃការពិគ្រោះយោបល់ បង្កើតបានជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង។ ការចាត់តាំង អាចប្រែប្រួលពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម ការអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាថ្មី ការផ្គត់ផ្គង់ការងារដែលមិនមែនជាស្នូល ឬការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ជាធម្មតានៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ការផ្លាស់ប្តូរនូវការផ្លាស់ប្តូរ បានបញ្ចប់ ហើយវិធីថ្មីនៃការធ្វើការបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការ “អាជីវកម្មដំណើរដូចធម្មតា”។

ប្រភព៖ consultancy.org

ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង

ដោយសារការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង តំណាងឱ្យជាងពាក់កណ្តាលនៃឧស្សាហកម្មពិគ្រោះយោបល់ អ្នកដើរតួភាគច្រើននៅក្នុងទីផ្សារ គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬស្ថាប័នដែលមានអង្គភាពអាជីវកម្មដែលផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង។ ក្នុងករណីចុងក្រោយនេះ ភាគច្រើនទាក់ទងនឹងអ្នកផ្តល់សេវាព័ត៍មានវិទ្យា (IT) ធំៗ (ដែលជារឿយៗផ្តល់ការគាំទ្រលើការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ) ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិក (ដែលជារឿយៗពង្រីកការជ្រើសរើស និងសេវាកម្មបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេជាមួយទីប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស) ឬភ្នាក់ងារការងារបណ្តោះអាសន្ន (ដែលបន្ថែមសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់កម្រិតខ្ពស់ ទៅតាមកម្រិត និងផលប័ត្រកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេ)។ បើនិយាយពីចំនួន ទីផ្សារមួយផ្នែកធំមានអ្នកឯករាជ្យ (Freelancers) – អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យ ដែលមានភាពសកម្មជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យ ឬអ្នកម៉ៅការ។

អ្នកពីគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង (Management Consultants)

ប្រសិនបើអ្នកមានការលើកទឹកចិត្ត រីករាយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហា ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយអង្គភាពឱ្យដំណើរការកាន់តែប្រសើរ នោះការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង គឺជាអាជីពសម្រាប់អ្នក។

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ជួយអង្គភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើតគុណតម្លៃ បង្កើនកំណើន និងកែលម្អដំណើរការអាជីវកម្ម។ ពួកគេប្រើប្រាស់ជំនាញអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ដើម្បីផ្តល់ដំបូន្មាន និងជំនាញដែលមានគោលបំណង និងជួយអង្គភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញឯកទេសណាមួយដែលកំពុងខ្វះខាត។

អ្នកនឹងខ្វល់ខ្វាយជាចម្បងជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ រចនាសម្ព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ តួនាទីរបស់អ្នក គឺដើម្បីកំណត់ជម្រើសសម្រាប់អង្គភាព និងណែនាំអនុសាសន៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ក៏ដូចជាការប្រឹក្សាអំពីធនធានបន្ថែម ដើម្បីអនុវត្តដំណោះស្រាយ។

ប្រភេទនៃការងារ អាចរួមមាន៖

 • យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​ជំនួញ
 • អាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិច
 • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង
 • ធនធានមនុស្ស
 • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
 • ទីផ្សារ
 • ការគ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ប​ណ្តា​ញ​ផ្គត់ផ្គង់។

ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់មានចាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ដំណោះស្រាយពីចុងដល់ចប់ទៅក្រុមហ៊ុនពិសេសតូចៗ ឬច្រើនជាងនេះ ដែលផ្តល់ជំនាញឯកទេស និងជំនាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួន។

ទំនួលខុសត្រូវ

ក្នុងនាមជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង អ្នកនឹងត្រូវ៖

 • អនុវត្តការស្រាវជ្រាវ និងការប្រមូលទិន្នន័យ ដើម្បីស្វែងយល់ពីអង្គភាព
 • ធ្វើការវិភាគ
 • សម្ភាសបុគ្គលិករបស់អតិថិជន ក្រុមគ្រប់គ្រង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
 • ដំណើរការក្រុមផ្តោតអារម្មណ៍ និងសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលា
 • រៀបចំសំណើអាជីវកម្ម និងបទបង្ហាញ
 • កំណត់បញ្ហា និងបង្កើតសម្មតិកម្ម និងដំណោះស្រាយ
 • បង្ហាញការរកឃើញ និងអនុសាសន៍ដល់អតិថិជន
 • អនុវត្តអនុសាសន៍ ឬដំណោះស្រាយ និងធានាថាអតិថិជនទទួលបានជំនួយចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តវាទាំងអស់
 • គ្រប់គ្រងគម្រោង និងកម្មវិធី
 • ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុម រួមទាំងអ្នកវិភាគផងដែរ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ដើម្បីរក្សាឱ្យពួកគេបាននូវការជូនដំណឹងអំពីវឌ្ឍនភាព និងធ្វើការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនានា។

ប្រាក់ខែ

 • ការចាប់ផ្តើមប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់វ័យក្មេង អាចស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពី ២៥,០០០ ផោន ទៅ ៣០,០០០ ផោន ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិគ្រោះយោបល់តូចៗ អាចផ្តល់កម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាប ហើយប្រាក់ខែមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើទីតាំង ប្រភេទ និងទំហំនៃការពិគ្រោះយោបល់។
 • ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ប្រហែលពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង អាចរកប្រាក់បានរហូតដល់ ៥០,០០០ ផោន។
 • នៅកម្រិតជាន់ខ្ពស់ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់ គេអាចរកប្រាក់បានរហូតដល់ ១២៥,០០០ ផោន។ នេះជាការពិតជាពិសេស ប្រសិនបើការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញ និងគម្រោងប្រាក់រង្វាន់ មានការផ្តល់ជូន។
 • បន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ច្រើន អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង អាចធ្វើការលើមូលដ្ឋានប្រឹក្សា ដោយគិតថ្លៃថ្ងៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រចាំថ្ងៃ ឬថ្លៃគម្រោង។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតអាចរួមមាន ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរថយន្ត ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន គម្រោងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត កន្លែងហាត់ប្រាណនៅនឹងកន្លែង ប័ណ្ណថែទាំកុមារ និងប្រាក់កម្ចីទិញសំបុត្រតាមរដូវគ្មានការប្រាក់។

តួលេខប្រាក់ចំណូលត្រូវបានបម្រុងទុកជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ោង​ធ្វើការ

 • ការងារប្រឹក្សាយោបល់ អាចមានតម្រូវការ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើនម៉ោងលើសពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥ ល្ងាច ដោយការងារបន្ថែមត្រូវអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងធំៗ និងតាមកាលកំណត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម៉ោងរបស់អ្នក នឹងអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុន និងប្រភេទនៃគម្រោង។
 • ក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើតុល្យភាពការងារ/ជីវិត ដោយផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារ ឧទាហរណ៍ ការងារដែលអាចបត់បែនបាន ការងារក្រៅម៉ោង ធ្វើការពីផ្ទះ និងការសម្រាកលំហែមាតុភាព និងសម្ភពដែលប្រសើរឡើង។ អ្នកខ្លះលើកទឹកចិត្តឱ្យឈប់សម្រាកពីការងារ ឬការងារទីពីរក្នុងតួនាទីផ្សេងទៀត ឬនៅខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន។
 • ការងារឯករាជ្យ ក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ ដោយមានបទពិសោធន៍ច្រើន និងមានទំនាក់ទំនងល្អ។ឭ

អ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក

 • ការប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងសម្ពាធ។ វា​អាច​នឹង​មាន​ភាព​តានតឹង​មួយ​ចំនួន ព្រោះ​វា​នឹង​មាន​គោលដៅ​តឹងតែង និង​ថ្ងៃ​កំណត់​តឹង​តែង​ដើម្បី​បំពេញ។
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ អាចចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើររវាងការដ្ឋាន ឬគម្រោងរបស់អតិថិជននៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ដោយសារពួកគេត្រូវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការិយាល័យរបស់អតិថិជន ពេលវេលាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះ អាចត្រូវបានទាមទារ ប្រសិនបើការដ្ឋាន ឬគម្រោងនេះ មិនមែននៅក្នុងមូលដ្ឋាន។
 • ការងារអាចត្រូវបានអនុវត្តលើកម្រិតអន្តរជាតិ ដោយស្ថាប័នអតិថិជនជាច្រើនមានការិយាល័យនៅក្រៅប្រទេស។ នេះអាចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ និងការងារនៅក្រៅប្រទេស។
 • ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ មានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះភាពចម្រុះ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមដូចជាការជ្រើសរើសនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាគោលដៅ ការណែនាំផ្ទៃក្នុង និងបណ្តាញភាពចម្រុះ ដើម្បីគាំទ្រមនុស្សមកពីក្រុមដែលមិនមានតំណាង ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 • ការងារដោយខ្លួនឯង (Self-Employement) គឺជាជម្រើសមួយបន្ទាប់ពីអ្នកបានចំណាយពេលយូរនៅក្នុងមុខតំណែងធម្មតា សាជីវកម្ម ប្រាក់ខែ និងទទួលបានចំណេះដឹងសំខាន់ៗអំពីកន្លែងទីផ្សារ និង/ឬឧស្សាហកម្ម។

លក្ខណៈ​សម្បត្តិ

ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង គឺបើកចំហសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកម្រិតណាមួយ ប៉ុន្តែសញ្ញាបត្រដែលជាលេខ ឬការវិភាគតាមធម្មជាតិ អាចជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន។

មុខវិជ្ជាខាងក្រោមមានប្រយោជន៍ជាពិសេស មានដូចជា៖

 • អាជីវកម្ម
 • សេដ្ឋកិច្ច
 • វិស្វកម្ម
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • គណិតវិទ្យា
 • វិទ្យាសាស្ត្រ

វាក៏អាចជួយផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាបត្រដែលទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មដែលអ្នកចង់ធ្វើការ ឧទាហរណ៍៖ ធនាគារ ថែទាំសុខភាព ឬវិស្វកម្ម។ A 2:1 នៅកម្រិតសញ្ញាបត្រ ឬសមមូល គឺត្រូវបានទាមទារ ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលបញ្ចប់ការសិក្សាណាមួយ។ បទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន ក៏អាចជួយកម្មវិធីរបស់អ្នកផងដែរ។

អ្នកមិនត្រូវការសញ្ញាបត្រក្រោយបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់អាជីពជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ទេ ប៉ុន្តែវាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារ។ ជាពិសេស ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (MBA) ត្រូវបានផ្តល់តម្លៃដោយនិយោជកមួយចំនួន ប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់នោះទេ។ ការមានថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឬបណ្ឌិត (PhD) អាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្រិតខ្ពស់។

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើន បានចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្ម ហើយក្នុងករណីខ្លះមានគុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំៗ ទទួលយកនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ ដើម្បីចូលទៅកាន់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកគេ។

ការ​ប្រកួត​ប្រជែង ​គឺ​ខ្លាំង​ណាស់​ជាមួយ​នឹង​ស្តង់ដារ​ចូល​រៀន​ ​និង​តម្រូវ​ការខ្ពស់។ ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់មួយចំនួន មានការសម្ភាសន៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃជាច្រើនជុំ ដែលបេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ចូលធ្វើការប្រឹក្សាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យសុំមុខតំណែងនៅដើមឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អ្នក ហើយព្យាយាមបង្កើតបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន។

បង្ហាញដល់និយោជកនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះវិជ្ជាជីវៈ ដោយទទួលបានសមាជិកភាពនៃវិទ្យាស្ថានប្រឹក្សាយោបល់ (CMI)។ ការបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយព័ត៌មានឧស្សាហកម្មតាមរយៈអង្គភាព ដូចជាសមាគមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រង (MCA) ក៏នឹងជួយពង្រឹងកម្មវិធីរបស់អ្នកផងដែរ។

ជំនាញ

អ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញ៖

 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាក្រុម
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល និងទំនាក់ទំនង ទាំងផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
 • ភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ និងនវានុវត្តន៍
 • សមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
 • ជំនាញ​វិភាគ
 • ភាពបត់បែន
 • សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងសម្ពាធ និងបញ្ហាប្រឈម
 • ការយល់ដឹងអំពីពាណិជ្ជកម្ម និងការយល់ដឹងអំពីបរិយាកាសអាជីវកម្ម។

បទពិសោធន៍​ការងារ

និយោជកច្រើនតែឲ្យតម្លៃលើបទពិសោធន៍ និងជំនាញ ដូចទៅនឹងគុណវុឌ្ឍិ ដូច្នេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារដែលពាក់ព័ន្ធមុនពេលអ្នកចូលប្រឡូកក្នុងអាជីព។

ដូចគ្នានឹងការងារក្រៅម៉ោង ឬការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរ នេះអាចរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ដូចជាសមាជិកភាពក្លឹប កីឡាជាក្រុម ឬការងារសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកសាងក្រុម ចំណេះដឹងអាជីវកម្ម ឬហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញអង្គភាព។

និយោជក

ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងនានា គឺជានិយោជកសំខាន់។ ទាំងនេះអាចត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

 • អ្នកជំនាញទូទៅ (Generalists) គឺជាក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Deloitte, EY, KPMG, PwC និង Accenture ។ ពួកគេផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនចាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់យុទ្ធសាស្ត្រ និងធនធានមនុស្ស រហូតដល់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងសេវាកម្មខាងក្រៅ ដៅយឈរនៅលើមូលដ្ឋានសកល។
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់យុទ្ធសាស្ត្រ (Strategy consultants) ផ្តល់ដំបូន្មានជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់ក្រុមហ៊ុននានា លើមូលដ្ឋានគម្រោងតាមគម្រោង ឧទាហរណ៍ ការចូលទីផ្សារថ្មី ការធ្វើផែនការរយៈពេលវែង និងសនិទានកម្មនៃទំនិញ និងសេវាកម្ម។
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្ស (Human resource consultants) ផ្តល់ដំបូន្មានអ្នកជំនាញធនធានមនុស្ស ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពឡើងវិញ យុទ្ធសាស្ត្រទេពកោសល្យ និងផ្តល់រង្វាន់ផ្សេងៗ។
 • ក្រុមហ៊ុនពីគ្រោះយោបល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Information technology consultancy firms) ផ្តល់ដំបូន្មានជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដូចជាការកំណត់តម្រូវការព័ត៌មាន ការវិភាគ និងការរចនាប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងការពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធី។
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial consultants) ផ្តល់ដំបូន្មានពីអ្នកឯកទេស រួមទាំងការដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកា ផែនការប្រាក់ចំណេញ និងដើមទុន និងថវិកាចំណូល។
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកខាងក្រៅ (Outsourcing consultancies) គ្រប់គ្រងគម្រោងផ្នែកខាងក្រៅ ដូចជា ព័ត៍មានវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស។
 • ក្រុមហ៊ុនពិសេស (Niche firms) ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាញឹកញាប់ដោយអ្នកប្រឹក្សាដែលទុកក្រុមហ៊ុនធំៗ ដើម្បីបង្កើតការប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់មួយ ឬសេវាកម្មឯកទេស។

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ ប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម និងវិស័យទាំងមូល រួមមាន៖

 • អង្គការសប្បុរសធម៌ និងស្ថាប័នអប់រំ
 • សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការ​ថែទាំ​សុខភាព
 • បដិសណ្ឋារកិច្ច និងការកម្សាន្ត
 • ការផលិត
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទូរគមនាគមន៍
 • វិស័យសាធារណៈ និងរដ្ឋាភិបាល
 • លក់​រាយ
 • ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ

ប្រភេទនៃការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ជូន អាចអាស្រ័យលើប្រភេទក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ និងទំហំរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនធំៗ ជាធម្មតាមានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការណែនាំលម្អិតដែលគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអង្គភាព រចនាសម្ព័ន្ធ និងតួនាទីជាក់លាក់។ ជាធម្មតា អ្នកនឹងស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលមានបទពិសោធន៍។ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចៗ ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន អាចត្រូវបានអនុវត្តលើការងារ ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានរំពឹងថានឹងយករបស់របរផ្សេងៗនៅពេលអ្នកទៅជាមួយ។

គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈ អាចត្រូវបានអនុវត្តខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការ ហើយពានរង្វាន់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ CMI ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងគុណវុឌ្ឍិកម្រិត ៧ ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់វិជ្ជាជីវៈដែលមាន ៣ កម្រិត – ពានរង្វាន់ វិញ្ញាបនបត្រ និងសញ្ញាប័ត្រ (award, certificate and diploma)។ វាមានគោលបំណងសម្រាប់អ្នកដែលចង់អភិវឌ្ឍជំនាញយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការពិគ្រោះយោបល់។

លើសពីនេះ អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីឈានទៅរកគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់​ ឬទទួលស្គាល់ (CMC) ដែលត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈដំណើរការវាយតម្លៃផ្អែកលើសមត្ថភាព និងផ្តល់ភស្តុតាងថាអ្នកបានឈានដល់ស្តង់ដារដែលទទួលយកបាន។ អ្នកត្រូវតែជាសមាជិក ឬសមាជិកនៃ CMI ដើម្បីបញ្ចប់ពានរង្វាន់។

គុណវុឌ្ឍិថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងក៏មានផងដែរ ហើយអាចត្រូវបានគេយកនៅពេលធ្វើការជាមួយការគាំទ្រពីនិយោជករបស់អ្នក។ MBA មានប្រជាប្រិយភាពជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែកម្មវិធី Masters ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមុខវិជ្ជាអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ គឺអាចរកបាន។

MCA ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា សម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់គ្រប់កម្រិត ចាប់ពីការសរសេរសំណើរអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់វ័យក្មេង រហូតដល់ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ដៃគូ។

ទស្សនវិស័យអាជីព

ក្នុងនាមជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ ជាធម្មតាអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមអាជីពពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកក្នុងតួនាទីជាអ្នកវិភាគ ភាគច្រើនអនុវត្តការស្រាវជ្រាវ ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ។ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះ អ្នកនឹងបន្តទៅតួនាទីពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញ។

ពីទីនេះ ជាធម្មតា អ្នកនឹងឈានទៅដល់កម្រិតអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាន់ខ្ពស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រង ហើយជាធម្មតាវាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលប្រហែល ៣ ឆ្នាំ។ នៅកម្រិតនេះ អ្នកនឹងដឹកនាំក្រុម និងរចនា និងអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយ និងគម្រោង។

វាក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ ដើម្បីទទួលយកតួនាទីគ្រប់គ្រងគម្រោង ប្រហែលជាជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់នោះ។

នៅពេលដែលអ្នកឈានដល់កម្រិតអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាន់ខ្ពស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកអាចបន្តក្លាយជាដៃគូ ឬនាយកក្រុមហ៊ុន ដែលអ្នកនឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី បង្កើតទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងត្រួតពិនិត្យការរីកចម្រើនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន។


អត្ថបទទាក់ទង

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងគ្រូបង្វឹក អ្នកពិគ្រោះយោបល់ ទីប្រឹក្សា ឬ អ្នកណែនាំ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *