យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ STP ដែលផ្តោតសំខាន់លើអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអតិថិជន

គំនិត និងការបំលែងគំនិតទៅជាសកម្មភាព គឺជារឿងសំខាន់ដែលទំនងជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចធ្វើបាន។ ទីបំផុត អ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា អ្នកទ្រឹស្តីនិយម និងអ្នកប្រតិបត្តិនិយម (អ្នកថា និងអ្នកធ្វើ)។

យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាដំបូងដោយលោក ណេល ប៊ដេន (Neil Borden) ជាប្រធានសមាគមន៍ទីផ្សារអាមេរិច ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣ និងជាសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាផ្នែកទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយនៃសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មហាវឺត ដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងរៀវភៅមួយក្បាលរបស់លោកបោះពុម្ភឆ្នាំ១៩៤២ មានចំណងជើងថា The Economic Effects of Advertising ។ 

Segmentation (ការបែងចែកអតថិជន) Targeting (ការកំណត់អតិថិជនគោលដៅ) និង Positioning (កន្លែងដែលអាជីវកម្មឈរជើងក្នុងទីផ្សារ) ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថា យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ STP គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារមួយប្រភេទដែលផ្តោតសំខាន់លើអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអតិថិជន។  

. ការបែងចែកក្រុមអតិថិជន (Segmentation) 

ការបែងចែកក្រុមអតិថិជន សំដៅទៅលើដំណើរការនៃការបែងចែកអតិថិជនរបស់អ្នកទៅជាក្រុមតូចៗដោយផ្អែកលើលក្ខណៈជាក់លាក់។  

អ្នកអាចបែងចែកអតិថិជនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ៖ 

  • ប្រជាសាស្រ្ត (Demographic) ដែលជាធម្មតាឆ្លើយសំណួរថាតើអ្នកទិញរបស់អ្នកជានរណា (. អាយុ ភេទ ការអប់រំ ទីលំនៅ និងមុខរបរ) 
  • ចិត្តសាស្ត្រ (Psychographics) ដែលឆ្លើយសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ (. អាទិភាព បុគ្គលិកលក្ខណៈ ជំនឿ និងតម្លៃ) 
  • របៀបរស់នៅ (Lifestyle) ដូចជា ចំណូលចិត្ត ចំណូលចិត្តការកម្សាន្ត និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលពួកគេធ្វើពេលមិនធ្វើការ 
  • អាកប្បកិរិយា (Behavior) ដូចជាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះម៉ាក (Brand Loyalty) និងទម្លាប់នៃការទិញទំនិញផ្សេងទៀត។ 

២. Targeting (កំណត់អតិថិជនគោលដៅ) 

បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើ Customer Segmentation វាដល់ពេលដែលត្រូវបន្តទៅដំណាក់កាល Targeting ហើយ។ ជាដំបូង អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើក្រុមអតិថិជនណាដែលមានតម្លៃជាងគេសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សាររបស់អ្នក។ អ្នកអាចសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរមួយចំនួនអំពីក្រុមអតិថិជននីមួយៗ៖ 

តើក្រុមនេះមានអតិថិជនសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ដែរទេ? ប្រសិនបើអ្នកយកអតិថិជនក្រុមនេះ ជាក្រុមគោលដៅ តើវានឹងផ្តល់ផលចំណេញគ្រប់គ្រាន់ដល់អាជីវកម្មអ្នកទេ? 

តើក្រុមគោលដៅនេះ ខុសពីក្រុមអតិថិជនផ្សេងទៀតឬទេ? ខុសត្រង់ចំណុចណា? 

តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចបម្រើក្រុមគោលដៅនេះបានទេ? តើមានឧបសគ្គខាងរូបវន្ត ផ្លូវច្បាប់ សង្គម ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចរារាំងអាជីវកម្មអ្នកមិនឱ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនទេ? 

Targeting គឺជាវិធីក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សមួយ ឬច្រើនក្រុមដែលអាជីវកម្មគិតថា អាចនឹងក្លាយជាអតិថិជនរបស់ខ្លួន ពីព្រោះអាជីវកម្មមិនអាចបង្កើតសេវាកម្ម ឬផលិតផលដែលអាចតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឡើយ។ ការធ្វើTargeting ជួយឱ្យអាជីវកម្មអាចដឹងថា តើអ្នកណាជាអតិថិជន និងអ្នកណាមិនមែនជាអតិថិជនគោលដៅ? 

៣. កន្លែងដែលអាជីវកម្មឈរក្នុងទីផ្សារ (Positioning) 

បន្ទាប់ពីធ្វើ Targeting ហើយ អាជីវកម្មនឹងសង្កេតឃើញថាអតិថិជនដែលខ្លួនបានដាក់គោលដៅទាំងនោះមានចំណង់ចំណូលចិត្តច្រើនខុសៗគ្នា។ Positioning គឺជាដំណាក់កាលក្នុងការដាក់ផលិតផលឱ្យចំទៅនឹងក្រុមមនុស្សដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់យក ហើយអតិថិជនបានគិតវិជ្ជមានដល់អ្នកពេលមានតម្រូវការ។ វិធីនេះអាច ជួយបង្កើនការលក់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ផ្សេងៗ។ 

គំរូ STP ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មដោយវាអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបែងចែកនូវចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សផ្សេងគ្នា ហើយជ្រើសរើសក្រុមមនុស្សណាដែលជាក្រុមអតិថិជនគោលដៅ និងដាក់ផលិតផល សេវាកម្មទៅឲ្យត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្ត និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនគោលដៅ។ 


អត្ថបទទាក់ទង

ដំណាក់កាល និងវិបត្តិចំនួន ៤ ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងពេលរីកចម្រើន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.