ភាពខុសគ្នា ៦ ចំណុច រវាងអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកគ្រប់គ្រង

អំណាចនៃការដឹកនាំ បានមកពីសមត្ថភាពក្នុងទិញទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃ។ អ្នកដឹកនាំ ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ។ ខណៈការគ្រប់គ្រង (Management) ធានាថាបុគ្គលិកអាចបំពេញតាមតម្រូវការ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អង្គភាព។ ការដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងភាពជាអ្នកដឹកនាំ (Leadership) និង ការគ្រប់គ្រង (Management) ជួយអ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីតួនាទីក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក។ តាមរយៈការបែងចែកភាពខុសគ្នា អ្នកនឹងអាចសម្រួចសមត្ថភាពរបស់អ្នកទៅដល់កម្រិតសក្ដានុពលខ្ពស់បំផុត។ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ (Leadership) និង ការគ្រប់គ្រង (Management) មានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា និងការផ្ដោតផ្សេងគ្នាផងដែរ។

តើភាព​ជាអ្នក​ដឹកនាំ​ជាអ្វីឱ្យ​ពិត​ប្រាកដ?

អំណាចរបស់មេដឹកនាំ​កើតចេញ​ពីសមត្ថភាព​របស់គេ​ក្នុងការ​ធ្វើឱ្យ​អ្នកដទៃ​ធ្វើតាម​គំនិត​និងការ​ចង់បាន​របស់គេ។ គេប្រើប្រាស់​ឥទ្ធិពល​ដើម្បីប្រជែង​និងឈាន​ទៅរកភាព​ច្នៃប្រឌិតថ្មី។ លោក ភីតថឺ ដ្រាក់ឃឺ (Peter Drucker) ពន្យល់ថា “និយមន័យ​របស់អ្នក​ដឹកនាំ​ គឺមនុស្ស​ម្នាក់​ដែលមាន​អ្នកដើរ​តាម។ ដើម្បី​មានអ្នក​ដើរតាម គេត្រូវ​មាន​ឥទ្ធិពល ប៉ុន្តែ​ឥទ្ធិពល​នោះ​ ក៏ត្រូវមាន​សុចរិត​ភាពដែរ។”

តើអ្វីទៅ​ជាការ​គ្រប់គ្រង?

អ្នកគ្រប់គ្រង មាន​ភារកិច្ច​ធានាឱ្យ​បានថា​បុគ្គលិក​ធ្វើការស្រប​តាមការ​កំណត់​ និងគោល​នយោបាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។ គេជា​អ្ន​កតាម​ដាន​លម្អិត​ និងធ្វើយ៉ាង​ណាឱ្យ​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​សម្រេច​គោលដៅ​ដែលកំណត់​ដោយអ្នក​ដឹកនាំ។ អ្នកគ្រប់គ្រង​ ជាមនុស្ស​ដែលមាន​សមត្ថភាព ​និងទំនួល​ខុស​ត្រូវ ប៉ុន្តែ​វិភាគទាន​របស់អ្នក​គ្រប់គ្រង​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន គឺ​ធ្វើតាម​គេប្រាប់។​ ភាពជាអ្នក​ដឹកនាំ​ និងការ​គ្រប់គ្រង ​មានលក្ខណៈ​ខុសគ្នា​ និងមាន​ការ​ផ្តោតផ្សេង​ៗគ្នាដូចជា៖

១. ផ្តោតលើគោលដៅ​ និងទស្សន​វិស័យ vs ផ្តោត​លើភារកិច្ច​ចំពោះមុខ

មេដឹកនាំ ជាមនុស្សដែល​ផ្តោតលើ​ទស្សន​វិស័យ​ និង​គោលដៅរបស់​ក្រុមហ៊ុន គឺសម្លឹង​មើលរូបភាព​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ និងគិត​ដល់​មធ្យោបាយ​ថ្មីៗ​ ដើម្បីសម្រេច​ទស្សន​វិស័យ​របស់គេ។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​ជាមនុស្ស​ពូកែ​ខាងធ្វើការ។ ទោះជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ខ្លះយក​ចិត្តទុក​ដាក់​រឿង​ទស្សន​វិស័យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ក៏ការងារ​ស្នូលរបស់​គេគឺត្រូវ​អនុត្ត​តាមគោល​ការណ៍។ អ្នកគ្រប់​គ្រង​ជាមនុស្ស​អនុវត្ត​គំនិត​សម្រាប់​អ្នកដឹកនាំ។

២. ជំរុញ vs យល់ព្រម

នៅពេលសាកល្បង​ធ្វើកិច្ចការថ្មី ការប្រថុយ​ចំពោះ​បរាជ័យ​នឹងកើន​ឡើង​ខ្ពស់។ មេដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ជាមនុស្ស​ជំរុញ​កម្លាំង​ចិត្តខ្លួន​និ​ងអ្នក​ដទៃ។ គេចងភ្ជាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាង​ទៅនឹង​ទស្សន​វិស័យ​របស់ក្រុមហ៊ុន។ នៅពេល​ក្រុមហ៊ុន​ទស្សនវិស័យ​រឹងមាំ មេដឹកនាំ​នឹងប្រើប្រាស់​ទស្សនវិស័យនេះ​ជាកម្លាំងប្រមូល​ផ្តុំ។ នៅពេល​គ្រប់គ្រង​មនុស្ស គោលដៅ​ចម្បង​របស់អ្នក​គ្រប់គ្រង​គឺសម្រេច​ថាតើកិច្ចការ​នៅក្រោម​បង្គាប់​សម្រេច​បានដូចការ​កំណត់​ទុក​ឬទេ ហើយ​តើគួរតែ​អនុញ្ញាត ឬមិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​សកម្មភាព​នៅក្រៅ​ព្រំដែន​ការងារ​ដែរឬទេ។

៣. ចិញ្ចឹមគំនិត vs បែងចែកភារកិច្ច

មេដឹកនាំរីកចម្រើន​តាមរយៈការ​អភិវឌ្ឍ​គំនិតថ្មីៗ។ គេពង្រីក​ព្រំដែន​នាំការគិត ហើយគេដឹងថា​បើគេ​លើកទឹក​ចិត្ត​ឱ្យមនុស្ស​កាន់តែ​ច្រើន​គិតហួស​ពី​កម្រិត​ធម្មតា ការបំផុស​គំនិត​រួមរបស់​ក្រុមនឹង​ជំរុញការ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មីៗ​បានកាន់​តែច្រើន។ អ្នកគ្រប់គ្រង​មិនអាច​រីកបណ្តោយ​ឱ្យមាន​ការ​គិតដោយ​សេរី​បានទេ ពីព្រោះ​បើធ្វើ​បែបនេះ​គេនឹង​មិនអាច​បំពេញ​ការរំពឹង​ទុក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បានទេ។ ការប្រាប់​ឱ្យ​មនុស្ស​ធ្វើតាម​គោល​ការណ៍​ជា​វិធីតែមួយ​គត់ដែល​គេអាច​ធានា​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក​បានល្អ។

៤. លើកទឹកចិត្ត vs ណែនាំ

បន្ទាប់ព្រំដែន​រវាងការគ្រប់គ្រង​និងភាព​ជាអ្នកដឹកនាំលែង​សូវមាន​លក្ខណៈ​ច្បាស់ហើយ​ត្រង់ចំណុច​មួយនេះ គឺអាស្រ័យ​លើរបៀប​ដែលអ្នក​គ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់​តួនាទី​របស់គេ។ ទីបំផុត​ទៅ មេដឹកនាំ​ផ្តល់កម្លាំង​ចិត្ត​និងលើក​ទឹក​ចិត្តដល់​បុគ្គលិក​ឱ្យហ៊ាន​គិតនិង​មើល​ឱ្យផុត​ពីអ្វី​ដែលនៅ​ចំពោះ​មុខ។
ចំណែក​អ្នក​គ្រប់គ្រងវិញ​ក៏អាច​ជាមនុស្ស​ដែលចាំ​លើកទឹក​ចិត្ត​បុគ្គល​ដែរ ប៉ុន្តែ​ការងារស្នូល​របស់គេ​គឺប្រាប់​របៀបធ្វើការ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ។

៥. លក់គំនិត vs ប្រាប់គំនិត

ដោយសារមេដឹកនាំតែងតែ​គិតដល់​ការច្នៃ​ប្រឌិតថ្មីៗ គេត្រូវតែ​ធ្វើយ៉ាង​ណាឱ្យ​អ្នកដទៃ​ជឿជាក់​ថា​គំនិត​របស់គេ​មាន​តម្លៃ។ ត្រូវចង​ចាំថា​គេ​ទទួលបាន​អំណាច​តាមរយៈ​ការធ្វើ​ឱ្យមនុស្ស​ជឿលើ​ការគិត​របស់គេ។ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកគ្រប់គ្រង​មិនចាំបាច់​លក់​គំនិត​ទេ ពីព្រោះ​តួនាទី​របស់គេ​គឺ​ត្រូវអនុវត្ត​គោល​ការណ៍។ ប្រសិនបើ​មាននរណា​ម្នាក់​មិនធ្វើ​តាម​គោល​ការណ៍ អ្នកគ្រប់គ្រង​ជាអ្នកណែនាំ​និងប្រាប់​អំពី​របៀប​ធ្វើការ​ដែល​ត្រូវត្រូវ។

៦. ហ៊ានប្រថុយ vs កាត់បន្ថយហានិភ័យ

គ្រប់ពេលដែល​អ្នកសាកល្បង​កិច្ចការថ្មី អ្នកហ៊ាន​ប្រថុយ។ មេដឹកនាំ​ហ៊ានប្រថុយ​តាមរយៈ​ការធ្វើ​ខុស​ដើម្បីរុញច្រាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ជាមនុស្ស​ដែលចាំ​កាត់​បន្ថយ​កំហុសឆ្គង​ក្នុងការ​អនុវត្ត​ឱ្យនៅតិច​បំផុត។ គេត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​ឱ្យបុគ្គលិក​ធ្វើកិច្ចការ​តាមតួនាទី​និងការណែនាំ​ឱ្យ​បានត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​ជៀស​ផុ​ត​ពីកំហុស។

ជារួមមក ការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រង​អស្ចារ្យ​ មិនអាច​ធ្វើឱ្យ​មនុស្សម្នាក់​ក្លាយជា​មេដឹកនាំ​ខ្លាំង​ពូកែទេ។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​ និងអ្នក​ដឹកនាំ ​ជាមុខ​តំណែង​ពីរខុស​ពីគ្នាស្រឡះ។ ការស្គាល់​ចំណុច​ខុសគ្នា​រវាងភាព​ជាអ្នក​ដឹកនាំ​ និងការ​គ្រប់គ្រង ​អាចជួយ​អ្នកឱ្យ​យល់តួ​នាទី​របស់អ្នក​បានកាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​នៅ​ក្នុងស្ថាប័ន​ការងារ។ តាមរយៈ​ការទទួល​ស្គាល់ភាព​ខុសគ្នា អ្នកអាច​សម្រួច​សមត្ថភាព​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​សក្តានុពល​របស់អ្នក​យ៉ាងពេញ​លេញ។ ការ​ស្គាល់ចំណុច​បែងចែក​អ្នកគ្រប់​គ្រង​ និងអ្នក​ដឹកនាំ ​ក៏ជួយ​អ្នកឱ្យ​រកឃើញ​តុល្យភាព​នៃភាព​ជាអ្នក​ដឹកនាំ​ និងការ​គ្រប់គ្រង​បានដែរ។

សម្រួលពី៖ Leadership vs Management: Is One Better Than the Other? by Leon Ho, Lifehack


អត្ថបទទាក់ទង

តើតំណែង CEO និង COO ខុសគ្នាដូចម្តេច?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *