ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗចំនួន ៧ របស់អ្នកដឹកនាំ

ជាអ្នកដឹកនាំ អ្នកចាំបាច់ត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំមនុស្ស និងរុញក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅរកវិបុលភាព និងវឌ្ឍនភាពជានិរន្ដន៍។ អ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដសាងនូវទំនុកចិត្ត និងថាមពលតាមរយៈគោលដៅដ៏មោះមុតរបស់ពួកគេ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យម្នាក់ អ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពបំផុសឡើងនូវការព្រមព្រៀងដែលល្អប្រសើរ ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពការងារដែលរីកចម្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នក និងទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការចម្បងៗជាច្រើនផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាទំនួលខុសទាំង ៧ របស់អ្នកដឹកនាំ៖ 

ទំនួលខុសត្រូវទី១៖ ការដឹកនាំ គឺប្រៀបដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់

អ្នកគ្រប់គ្រងល្អម្នាក់ គឺជាមនុស្សដែលសម្រេចកិច្ចការបានល្អ ឆាប់រហ័ស និងលឿនជាងមុន។ តួនាទីរបស់គេរួមមាន៖ 

 • ចេះកំណត់របៀបវារៈក្នុងការងារ
 • ចេះផ្ដល់សារដែលមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់
 • ចេះវាស់វែងកម្រិតជោគជ័យការងារ
 • ចេះត្រួតពិនិត្យដំណើរការការងារ
 • មានគណនេយ្យភាពខ្ពស់ចំពោះការងារ

អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះ គឺដើម្បីសម្រេចកិច្ចការងារឱ្យកាន់តែឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព តម្រូវឱ្យអ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង គឺជាបុគ្គលដែល៖ 

 • មានយុទ្ធសាស្រ្ដ ឬយុទ្ឋវីធីខ្ពស់
 • ចេះរៀបចំចាត់ចែងបានល្អបំផុត
 • មានការប្រមើលមើលវែងឆ្ងាយ
 • អាចជឿទុកចិត្តបាន

ទំនួលខុសត្រូវទី២៖ ការដឹកនាំ គឺបៀបដូជាអ្នកជំនាញម្នាក់

ក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកជំនាញម្នាក់ អ្នកគម្បីត្រូវដឹងពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ទោះបីជាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុង ជម្រើសជាច្រើន ឬក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយក៏ដោយ។ កិច្ចការងារសំខាន់ របស់អ្នកដែលត្រូវធ្វើរួមមាន៖ 

 • ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យបានលម្អិត
 • ត្រូវរកឫសគោលនៃប្រភពបញ្ហាឱ្យបានច្បាស់លាស់
 • ត្រូវបង្វិកក្រុមការងារឱ្យមានភាពរីកចម្រើន

ជំនាញការរបស់អ្នកអាចនាំអ្នកឱ្យជោគជ័យ ប៉ុន្ដែមិនអាចកំណត់បានថា អ្នកអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ឱ្យរុលទៅមុខមួយកម្រិតទៀតនោះទេ។ ជាញឹកញាប់ អ្នកជំនាញច្រើនតែខ្វះជំនាញអន្ដរបុគ្គលដូចខាងក្រោម៖ 

 • ជំនាញស្ដាប់
 • ជំនាញទំនាក់ទំនង
 • ជំនាញដោះស្រាយទំនាស់ ឬវិវាទ
 • ជំនាញបង្វិក

ទំនួលខុសត្រូវទី៣៖ ការដឹកនាំ គឺប្រៀបដូចជាគ្រូបង្វិកម្នាក់

អ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថា សមាជិកក្រុមការងាររបស់អ្នកគឺមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។ ក្នុងនាមអ្នកជាគ្រូ បង្វិកម្នាក់ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវសួរសំណួរឱ្យច្រើន ហើយត្រូវចេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដើម្បីឱ្យពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន ។ កិច្ចការងារសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើរួមមាន៖

 • ដឹងពីសមាសភាពសមាជិកក្រុមរបស់អ្នក
 • បណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗ
 • ផ្ដល់ការគាំទ្រ ជួយទំនុកបម្រុង និងធ្វើប្រតិកិរិយាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • ផ្ដល់ការតម្រង់ទិសដៅការងារដើម្បីជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែង

ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វិក អ្នកត្រូវតែលះបង់ពេលវេលា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្រុមការងារ ដោយមិនត្រឹមតែចំណាយពេលដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។ ការណ៍ធ្វើដូច្នេះ អ្នកនឹងទទួលបានផលត្រឡប់តបស្នងមកវិញដូចជា៖ 

 • អ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលគិតឯករាជ្យ
 • ជួយរឹតចំណងទំនាក់ទំនងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
 • ជួយឱ្យអង្គភាពមានភាពរីកចម្រើន

ទំនួលខុសត្រូវទី៤៖ ការដឹកនាំ គឺប្រៀបដូចជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់

បើជាអ្នកជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ អ្នកនឹងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងជាក់ជាមិនខាន។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងនាមអ្នកជាមេដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរ កិច្ចការសំខាន់របស់អ្នករួមមាន៖ 

 • ដឹងពីស្ទីលផ្ទាល់ខ្លួនពេលប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ
 • យល់ដឹងពីស្ទីលចំណង់ចំណូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរនៃក្រុមការងាររបស់អ្នក
 • ពន្យល់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ធ្វើនៅពេលណា ធ្វើដោយរបៀបណា និងហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងជារឿយៗ។ 
 • គិតពីគោលគំនិត ឬទស្សនៈរបស់មនុស្សផ្សេងគ្នា
 • បង្កើតឱ្យមានចូលរួម និងមានការប្ដេជ្ញាខ្ពស់ជាងមុន
 • បង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ

ការផ្លាស់ប្ដូរបង្កការលំបាកសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន។ ប៉ុន្ដែអ្នកដឹកនាំខ្លាំងយល់ថា ការផ្លាស់ប្ដូរនឹងជួយ គេឱ្យកាន់តែរឹងមាំ និងធ្វើការងារកាន់តែមានផលិតភាពជាងមុន។ ដោយសារពួកគេគិតថា ៖ 

 • ការផ្លាស់ប្ដូរគឺចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលាសមស្របណាមួយ
 • ត្រូវការភាពចេះអត់ធន់
 • ត្រូវមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយម
 • ត្រូវចេះសាទរចំពោះកាលៈទេសៈលំបាកនោះ

ទំនួលខុសត្រូវទី៥៖ ការដឹកនាំ គឺប្រៀបដូជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តម្នាក់

ជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់ អ្នកគម្បីមានគ្រប់ស្ទីល កលវិធី និងយុទ្ធសាស្រ្ដគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីជួយ និងជំរុញលើកទឹកចិត្តក្រុមការងាររបស់អ្នក។ តើអ្នកអាចជំរុញលើកទឹកចិត្ត ស្មារតី និងរុញក្រុមការងាររបស់អ្នកឱ្យធ្វើសកម្មភាពបានដែរឬទេ? ការងារសំខាន់របស់អ្នក៖ 

 • បង្កើតឱ្យមានថាមពលជាវិជ្ជមានក្នុងក្រុម
 • បង្កើតបរិយាសជំរុញចិត្ត
 • កំណត់គោលដៅឱ្យបានច្បាស់ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកគ្រប់គ្នាដឹង
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមវិធីផ្សេងៗ ទៅតាមប្រភេទមនុស្សផ្សេងគ្នា
 • បន្ដជំរុញទៅមុខជានិច្ចនៅពេលជួបបញ្ហាប្រឈមនានា

ការលើកទឹកចិត្តគឺប្រៀបដូចជារលកអ៊ីចឹង។ ថ្ងៃខ្លះរលកឡើង ឯថ្ងៃខ្លះទៀតរលកចុះក៏មាន។ កិច្ចការរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ គឺធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបង្កើតវប្បធម៌ដែលធ្វើឱ្យខ្លួនឯងបន្ដមានថាមពលល្អក្នុងខ្លួនជាប្រចាំ។ កិច្ចការដែលអ្នកត្រូវធ្វើរួមមាន៖

 • ទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រចាំ
 • ផ្ដល់រង្វាន់ចំពោះអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផល
 • ទទួលស្គាល់ភាពពិតនៃការឈឺចាប់ និងបង្ហាញពីឱកាសដែលកំពុងខិតមកជិត

ទំនួលខុសត្រូវទី៦៖ ការដឹកនាំ គឺប្រៀបដូចជាឯកអគ្គរាជទូតម្នាក់

អ្នកគឺជាអ្នកតំណាងឱ្យស្ថាប័នរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមុខជំនួញអន្តរជាតិ អ្នកគឺជាអ្នកតំណាងឱ្យភាពរស់រវើកនៃបេសកកម្ម ចក្ខុវិស័យ និងគុណតម្លៃរបស់ក្រុមការងាររបស់អ្នកទាំងមូល។ កិច្ចការរបស់អ្នករួមមាន៖ 

 • បង្កើតបណ្ដាញការងារខាងក្រៅ
 • បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីយីហោស្ថាប័នរបស់អ្នក
 • ទាក់ទាញអ្នកដែលមានសមត្ថភាព និងទេពកោសល្យឱ្យបានច្រើន
 • លក់ផលិតផលរបស់អ្នក
 • ជាអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដល់ក្រុមហ៊ុន

ក្នុងនាមអ្នកជាឯកអគ្គរាជទូតដ៏ល្អម្នាក់ អ្នកត្រូវដឹងពីក្រុមហ៊ុនឱ្យបានច្បាស់នូវរឿងសំខាន់មួយចំនួន៖

 • គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • អតិថិជនគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនទៅកាន់ទីផ្សារ
 • ចូលរួមផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្រុមហ៊ុន

ទំនួលខុសត្រូវទី៧៖ ការដឹកនាំ គឺប្រៀបដូចជាអ្នកផ្ចុងផ្ដើមម្នាក់

បើគ្មានការប្រមើលមើលពីអនាគតទេ នោះអ្នកដឹកនាំនឹងមិនអាចធ្វើឱ្យអង្គភាពរីកចម្រើនបានដែរ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ្នកដឹកនាំពូកែៗ គឺត្រូវអភិវឌ្ឍចក្ខុវិស័យឱ្យបានល្អ។ កិច្ចការគោលរបស់អ្នកត្រូវ៖ 

 • ជាមនុស្សដែលចង់ចេះចង់ដឹង និងមានការច្នៃប្រតិដ្ឋ
 • គិតឱ្យបានវែងឆ្ងាយ និងក្នុងរូបភាពមួយធំទូលាយ
 • បង្វែរចក្ខុវិស័យទៅជាគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់ និងកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើសកម្មភាព
 • ចេះប្រាស្រ័យនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • បន្តការវិវឌ្ឍទៅមុខជានិច្ច

អ្នកដឹកនាំដែលគ្មានចក្ខុវិស័យគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឥតបានការ។ ដើម្បីរក្សាចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់ អ្នកត្រូវគិតដល់៖

 • បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ
 • ស្ថានភាពដែលមានការប្រកួតប្រជែង 
 • តម្រូវការ ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងសេចក្ដីប្រាថ្នារបស់អតិថិជន
 • ការកែច្នៃផលិតផល ឬសេវាកម្ម

សម្រួលពី៖ សៀវភៅ The Responsibility Ethics: 12 Strategies Exceptional People Use to Do the Work and Make Success Happen by Adam Kreek 


អត្ថបទទាក់ទង

គន្លឹះគ្រប់គ្រងកំពូលទាំង ៧ ពីទស្សនាវដ្តីពាណិជ្ជកម្មហាវើដ (Harvard Business Review)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *