៣ សំណួរ ដើម្បីជួយអ្នកសម្របខ្លួនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចថ្មី

សេដ្ឋកិច្ចថ្មី មិនគ្រាន់តែតម្រូវឱ្យអ្នកព្យាយាមកាន់តែខ្លាំង លក់កាន់តែច្រើន ឬធ្វើការច្រើនម៉ោងនោះទេ។ វាទាមទារឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអ្នកធ្វើការ។ សូមសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរទាំង ៣ នេះ ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងសម្របហ្គេមរបស់អ្នកទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្លាស់ប្តូរ៖

១. តើស្ថានភាពបែបណា? (What’s the Situation?)

សូមចងចាំថានៅក្នុងការពិតថ្មីនេះ ដែលអាជីវកម្មធំៗកំពុងបរាជ័យ ទំនុកចិត្ត ភាពជឿជាក់ និងទំនាក់ទំនង គឺជាឧត្ដមភាពប្រកួតប្រជែងថ្មី។

២. តើអ្នកណាទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ? (Who Else is Involved?)

សូមពិចារណាពីអតិថិជន អនាគត និងបុគ្គលិករបស់អ្នក និងអ្វីដែលពួកគេចង់បាន និងត្រូវការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះ។

៣. តើអ្នកអាចជួយបានដោយរបៀបណា? (How Can You Help?)

សូមកំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវផ្តល់ជូនដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ — វាអាចជាផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃខុសគ្នា ឬវិធីថ្មីនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងបុគ្គលិក។


អត្ថបទទាក់ទង

គុណសម្បត្តិចំនួន ២ នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់សម្រាប់ពេលនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *