៣ វិធី ដើម្បីឈ្នះក្នុងទីផ្សារទេពកោសល្យសកល

ក្រុមហ៊ុនឆ្លាតវៃ ទទួលបានអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាសាកលដ៏ត្រឹមត្រូវដោយបង្កើតកម្មវិធីបរិយាប័ន្នដែលធ្វើឱ្យពួកគេទាក់ទាញដល់ទីផ្សារទូលំទូលាយ និងចម្រុះ។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តបីយ៉ាងដែលអាចជួយអ្នកចូលទៅក្នុងក្រុមទេពកោសល្យពិភពលោក និងទទួលបានមនុស្សត្រឹមត្រូវ៖

១. ផ្តោតលើស្ត្រី

ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ពេញ​លេញ អ្នក​ត្រូវ​ទាក់ទាញ និង​រក្សា​ស្ត្រី។ សូមបង្កើតកម្មវិធីដែលជួយស្ត្រីឱ្យមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីមាគ៌ាអាជីពរបស់ពួកគេ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណ ស្នើសុំ និងធានាបាននូវការបំពេញការងារដែលពេញចិត្ត។

២. បណ្តុះបណ្តាញសកល

នៅក្នុងសហគ្រាសសកល វាអាចពិបាកក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយអត្ថន័យ។ សូមផ្គូផ្គងបុគ្គលិកនៅទូទាំងភូមិសាស្ត្រ និងមុខងារនានា ដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទេពកោសល្យចម្រុះផ្សេងៗទៀត។

៣. ផ្តល់ជូននូវភាពបទបែន

មនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងជ្រើសរើសនិយោជកដោយផ្អែកលើការផ្តល់ជូននូវភាពបទបែនរបស់ពួកគេ។ សូមផ្តល់ជូននូវការរៀបចំការងារដែលអាចបត់បែនបានដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ជាអត្ថប្រយោជន៍ស្នូល។


អត្ថបទទាក់ទង

៣ គន្លឹះ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងលេខ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *