៣ វិធី ដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រតិដ្ឋ ដើម្បីបំពេញការប្រកួតប្រជែងបន្ទាប់របស់អ្នក

បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ ទាមទារវិធីថ្មីនៃការធ្វើអ្វីៗ ហើយនេះមានន័យថាមិនត្រឹមតែជាវិធីសាស្រ្តថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាការបដិសេធក្នុងការចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់ដែលបានអនុវត្តកាលពីអតីតកាល។ នេះគឺជាវិធីបីយ៉ាងក្នុងការជំរុញការបង្កើតថ្មី ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបន្ទាប់របស់អ្នក៖

១. មើលទៅខាងក្រៅ (Look Outside)

នៅពេលប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការក្នុងការច្នៃប្រឌិត ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនងាកទៅរកទេពកោសល្យខាងក្នុងរបស់ពួកគេ។ ជំនួសមកវិញ សូមចូលទៅកាន់ព្រំដែនសាជីវកម្មទៅកាន់បណ្តាញបន្ថែមរបស់អ្នក។

២. ប្រមូលផ្តុំបុគ្គលដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្ត (Mobilize Passionate Individuals)

ទំនងជាមានមនុស្សនៅទីនោះដែលស្រលាញ់ផលិតផល គំនិត ឬតំបន់នៃការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នក។ ស្វែងរកមនុស្សទាំងនោះ ហើយភ្ជាប់ពួកគេ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចចែករំលែកគំនិត និងប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីច្នៃប្រតិដ្ឋ។

៣. ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មី (Embrace New Technology)

រកមើលបុគ្គលិកជំនាន់ក្រោយដើម្បីមើលថាតើពួកគេកំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះ។ គាំទ្រ និងទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ ព្រោះពួកគេអាចជាប្រភពនៃការច្នៃប្រតិដ្ឋបន្ទាប់របស់អ្នក។


អត្ថបទទាក់ទង

មធ្យបាយ ៣ យ៉ាង ​ដើម្បីពង្រីកការផ្ដោតអារម្មណ៍​របស់​ស្ថាប័ន​អ្នក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *