៣ គន្លឹះ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងលេខ

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន មានភាពសោះកក្រោះ និងគួរឱ្យធុញទ្រាន់ ច្របូកច្របល់ និងមិនអាចអានបាន។ អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏ល្អបំផុត (ឧទាហរណ៍ Warren Buffet) អាចនិយាយអំពីលេខតាមរបៀបច្បាស់លាស់ ទាក់ទាញ និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ នេះគឺជាគន្លឹះ ៣ សម្រាប់សារសារពើពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន៖

១. កុំផ្តោតលើលេខច្រើនពេក

វាជាការងាររបស់អ្នកដើម្បីពន្យល់ “ដូច្នេះមានរឿងអ្វី” ។ លេខគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រចំណុចសំខាន់របស់អ្នក។

២. ប្រើពាក្យប្រៀបធៀប និងសទិសភាព

អ្នកមិនចាំបាច់សរសេរកំណាព្យទេ ប៉ុន្តែការប្រើពាក្យប្រៀបធៀបអាចជួយអ្នកឱ្យជៀសផុតពីភាសាដែលតែងតែញាំញីសារហិរញ្ញវត្ថុ។

៣. មានភាពស្មោះត្រង់ និងតម្លាភាព

ភាពស្មោះត្រង់ ជំរុញឱ្យមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងចិត្តទស្សនិកជនរបស់អ្នក ហើយពួកគេមិនចង់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងលាក់អ្វីមួយ ឬព្យាយាមបញ្ចេញព័ត៌មានអាក្រក់នោះទេ។


អត្ថបទទាក់ទង

គន្លឹះចំនួន ៣ សម្រាប់ផ្តល់មតិយោបល់ដល់ចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *