ឧបសគ្គនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលអ្នកត្រូវដោះស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ការធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ គឺមិនងាយស្រួលនោះទេណាស់។

ដោយសារតែការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ អ្នកក៏ត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងឧបសគ្គក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផងដែរ។

មនុស្សគ្រប់រូប នាំមកនូវបទពិសោធន៍ របៀបរស់នៅ បុគ្គលិកលក្ខណៈ បំណង សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា និងការឈឺចាប់ចាស់ៗពីមុនមកលើការងារ។

សូមគុណរឿងខាងលើនេះនឹងចំនួនមនុស្សនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក និងឧបសគ្គដែលអ្នកត្រូវដោះស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចជា៖

  • ឧបសគ្គខាងអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្ត
  • ឧបសគ្គខាងរូបវន្ត និងសកលភាវូបនីយកម្ម
  • ឧបសគ្គភាសា និងវប្បធម៌
  • ឧបសគ្គរបស់អង្គភាព
  • ឧបសគ្គនៃជំនាន់

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាក្រុម ពិតជាធ្វើឲ្យហត់នឿយណាស់។

មនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ពេញចិត្ត និងចូលរួមនៅពេលដែលការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ។

ដូច្នេះ វាដល់ពេលហើយ ដើម្បីស្វែងយល់ពីឧបសគ្គដែលអាចរារាំងដល់ការកសាងក្រុម និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នក។


អត្ថបទទាក់ទង

តួនាទីសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *