របៀបធ្វើផែនការសេវាកម្មអតិថិជន

សេវាកម្មបម្រើអតិថិជន គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនដោយការផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ក្រមសីលធម៌ គុណភាព និងធ្វើជាជំនួយឱ្យអតិថិជនទាំងមុនពេល កំឡុងពេល និងក្រោយពេលដែលគេទិញផលិតផល ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

ការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអតិថិជនស្មោះត្រង់ឲ្យបានទូលំទូលាយ។ ផែនការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ជួយវិភាគពីការយល់ឃើញរបស់អតិថិជន និងការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ លើសពីនេះ វាជាមគ្គទេសក៏តម្រង់ផ្លូវក្រុមហ៊ុន តាមរយៈដំណើរការនៃការនាំសកម្មភាពរបស់អតិថិជនឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ការដឹងពីរបៀបធ្វើផែនការសេវាកម្មអតិថិជន អាចជួយឲ្យអ្នកបន្តផ្តល់បទពិសោធន៍សេវាកម្មដែលប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។

១. ត្រូវធ្វើការសម្ភាសន៍អតិថិជនដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ ជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងក្រុមហ៊ុនគូរប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។ ត្រូវសួរសំណួរទៅកាន់អតិថិជនឲ្យគាត់ជួយរៀបរាប់ពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគាត់ចំពោះប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយព្យាយាមស្វែងរកតម្រូវការណាដែលមិនទាន់បានបំពេញទៅតាមការរំពឹងទុករបស់ពួកគាត់។ ត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រស្ទង់មតិផ្សេងៗគ្នា ដែលរួមមានការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់​ ការសម្ភាសន៍តាមអនឡាញ និងការធ្វើកិច្ចពិភាក្សាក្រុម។

. បង្កើតការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់មួយក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ដោយផ្តោតលើធាតុសំខាន់នៃការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន។ គូសគំនូសតាងលំហូរដំណើរការ និង ដ្យាក្រាមតំបន់សេវាកម្ម នៃជំនួញរបស់អ្នក ដើម្បីអាចមើលឃើញអំពីរបៀបដែលបុគ្គលិករបស់អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។ សរសេរដំណើរការបែបបរិយាយដោយរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍អតិថិជនជាមធ្យមក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នក ដោយផ្តើមពីទស្សនៈរបស់អតិថិជន និងបុគ្គលិក។

ចូរសួរបុគ្គលិកបម្រើការនៅជួរមុខឲ្យជួយអ្នកក្នុងជំហាននេះ។ បុគ្គលិកទាំងនេះ អាចនឹងដឹងអំពីរបៀប ដែលហាងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់អ្នកដំណើរការ ច្រើនជាងអ្នកដឹងដោយខ្លួនឯង ពីព្រោះពួកគេតែងតែនៅជិតផ្ទាល់នឹងអតិថិជន។

៣. បង្កើតតារាងមួយ ដែលមានរាយចំណុចសេវាកម្មអតិថិជនសំខាន់ជាងគេ ដែលបានរកឃើញពីការសម្ភាសរបស់អ្នក ហើយវាយតម្លៃសកម្មភាពស្ថាប័នរបស់អ្នកតាមចំណុចនីមួយៗ។ ប្រើតារាងមួយនេះដើម្បីកំណត់ថាចំណុចណាមួយនៃសេវាកម្មអតិថិជន ដែលអ្នកធ្វើបានល្អហើយ និងចំណុចណាមួយដែលអ្នកត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍។

៤. បង្កើតតារាងមួយដែលមានរាយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកអោយជួបការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន និងតម្រូវការដែលមិនទាន់បានបំពេញ។ ដោះស្រាយបញ្ហាម្តងមួយ ឬពីរ ដោយផ្តោតលើចំណុចខ្សោយដែលអ្នកបានរកឃើញជាមុន។ យុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មអតិថិជនរួមមាន ការរៀបចំ ដំណើរការសារជាថ្មី បរិស្ថានជុំវិញកន្លែងធ្វើការ កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិយោជិគ វិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន ឬកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់និយោជិគ។

សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបុគ្គលិកនៅជួរមុខជាថ្មីក្នុងជំហាននេះ។ ពួកគេទំនងជាដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីសម្រេចការងាររបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និង ថាតើវាគួរតែមានការបន្ថែមអ្វីដែលថ្មី រៀបរៀងអ្វីដែលថ្មី ឬ ដកចេញអ្វីមួយពីសកម្មភាពជាប្រចាំរបស់ពួកគេ។

៥. ចាប់ផ្តើមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ហើយបន្តការធ្វើបទសម្ភាសន៍ដើម្បីវាស់ស្ទង់លទ្ធផលដែលទទួលបាន។ ទុកពេលខ្លះដើម្បីរៀបចំសិន មុនពេលស្ទង់មតិអតិថិជនរបស់អ្នកម្តងទៀត ព្រោះវាអាស្រ័យទៅនឹងទំហំនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ជំនួញអ្នក។ ធ្វើការសម្ភាសន៍ក្រុមអតិថិជនដដែល និងបុគ្គលដដែលក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសម្លេង និងអ្វីដែលជាបញ្ហា ឬការព្រួយបារម្ភថ្មីៗ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរ ពិចារណាធ្វើការស្ទង់មតិបុគ្គលិករបស់អ្នកដើម្បីកំណត់បានថាការផ្លាស់ប្តូរអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិករបស់អ្នកយ៉ាងណាខ្លះ។


អត្ថបទទាក់ទង

ដំណាក់កាល និងវិបត្តិចំនួន ៤ ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងពេលរីកចម្រើន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *