ព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤៖

  • ផែនទី
  • ភូមិសាស្រ្ត
  • ប្រជាសាស្រ្ត
  • សក្ដានុពល

ទាញយកសៀវភៅជា PDF: សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី_ខេត្ត_ផែនទី_ភូមិសាស្ត្រ_ប្រជាសាស្ត្រ_សក្តានុពល


អត្ថបទទាក់ទង

របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *