ប្រភេទក្រុមការងារសំខាន់ៗចំនួន ៥ ដែលឧស្សាហ៍ឃើញជាងគេនៅក្នុងស្ថាប័នជាក់ស្តែង

ក្រុមការងារ (ធីម) គឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានជំនាញបំពេញគ្នា ប្រតិបត្តិតាមគោលបំណង មានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលបំណងរួម និងមានការជឿជាក់​ ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។

តើ ក្រុម (Team) គឺជាអ្វី?

ការស្គាល់ប្រភេទក្រុមការងារ ជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង ព្រោះប្រភេទក្រុមការងារផ្សេងគ្នា អាចត្រូវការវិធីសាស្រ្ត និងរបៀបដឹកនាំក្រុមខុសគ្នា។ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ អ្នកជំនាញនានាបានបែងចែកប្រភេទ និងឱ្យនិយមន័យក្រុមជាច្រើនផ្នែកផ្សេងៗគ្នា ខាងក្រោមនេះ យើងសូមលើកប្រភេទក្រុមសំខាន់ៗចំនួន៤ ដែលគេឧស្សាហ៍ឃើញជាងគេនៅក្នុងស្ថាប័នជាក់ស្តែង។ 

. Functional Teams

ក្រុមប្រភេទនេះ ជាប្រភេទក្រុមការងារដែលធ្វើការងារមានជំនាញលើផ្នែកតែមួយ ហើយធ្វើការងារដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមួយក្នុងផ្នែកណាមួយ។ ក្រុមប្រភេទនេះភាគច្រើន ត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងវិស័យ ឬក្នុងទម្រង់ណាមួយជាក់លាក់ដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រង (manager) ដែលជាអ្នកជំនាញ និងយល់ស៊ីជម្រៅលើបច្ចេកទេសដែលក្រុមការងារកំពុងអនុវត្តទាំងស្រុង។ ក្រុមប្រភេទនេះ ភាគច្រើនអាចជាក្រុមទីផ្សារ (marketing) ក្រុមលក់ (sale) ឬក្រុមសេវាកម្មអតិថិជន (customer service) ជាដើម។ 

. Cross-Functional Teams 

នេះជាប្រភេទក្រុមការងារដែលអ្នកជំនាញមកពីផ្នែក (department) ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាលើគោលដៅ ឬគម្រោងរួមមួយ។ ក្រុមប្រភេទនេះត្រូវដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួល និងធានាថាអាចបន្សីគ្នារវាងមនុស្សដែលមានចំណេះជំនាញផ្សេងគ្នា បទពិសោធន៍ខុសគ្នា និងការយល់ឃើញខុសគ្នា ឱ្យសម្រេចគោលដៅរួម។ 

សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមប្រភេទនេះ យកចំណេះជំនាញ និងវិធីសាស្រ្តមកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដើម្បីដាក់លើតុ ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងរៀបចំកាត់កងបញ្ចូលគ្នា ដោយកំណត់នីតិវិធី និងរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាថាគ្រប់ផ្នែកសុទ្ធតែរក្សាបានភាពសំខាន់ និងមិនប៉ះទង្គិចគ្នា (conflict) ដែលនាំឱ្យខាតបង់ប្រយោជន៍រួម។ 

. Virtual Teams

ក្រុមប្រភេទនេះ ជាក្រុមដែលអ្នកសមាជិកទាំងអស់ធ្វើការងារពីចម្ងាយតាមរយៈអនឡាញ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួម។ ភាគច្រើន ក្រុមប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារមកពីទីតាំង ឬប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាលើគម្រោងជាក់លាក់ណាមួយ។ អ្នកដឹកនាំក្រុមប្រភេទនេះ ភាគច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (project manager) ដែលសម្របសម្រួលក្រុមការងារដើម្បីធានាថាភារកិច្ចដែលបានកំណត់ទុក (task) អាចបញ្ចប់ទៅតាមគ្រោងការយ៉ាងច្បាស់លាស់។ 

. Self-Managed Teams

នេះជាប្រភេទក្រុមការងារដែលសមាជិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ និងគ្រប់គ្រងការងារដោយខ្លួនឯង ដោយមិនត្រូវការគ្រប់គ្រង (supervision) ពីអ្នកគ្រប់គ្រង (manager)។ ក្រុមប្រភេទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រមូលអ្នកខ្លាំង និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ ហើយបញ្ចប់ការងារដោយផលិតភាព រួមទាំងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រភេទនេះ (team captain) មានតួនាទីសម្របសម្រួល និងរៀបផ្គុំលទ្ធផលពីផ្នែកតូចៗឱ្យក្លាយជាសមិទ្ធផលរបស់គម្រោងពេញលេញមួយ។ 

. Problem-Solving Teams

ក្រុមប្រភេទនេះ ជាក្រុមដែលសមាជិកទាំងអស់ធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមដែលកំពុងជួបប្រទះ។ ក្រុមប្រភេទនេះ ភាគច្រើនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ ឬបញ្ហាប្រឈមដែលសមាជិកបានលើកឡើងច្រើន ហើយពិបាកស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅកន្លែងធ្វើការ។ Problem-Solving Teams គ្រប់គ្រងដោយអ្នកដឹកនាំ (team captain) ដែលត្រូវសម្របសម្រួល និងដឹកនាំការស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកបញ្ហាឱ្យឃើញពិតប្រាកដដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយរួមដោយសមាជិកទាំងអស់។


អត្ថបទទាក់ទង

វិធិសាស្រ្តចំនួន ៩ ដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារ​រួបរួម​ពិតៗ​មួយ​នៅ​ក្នុងអង្គភាព​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *