បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Gazetteer of Cambodia)

ទាញយកជា PDF: ភូមិ​សាស្ត្រ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​_ក្រសួង​ដែនដី​_updated


អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *