តើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចជំរុញការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងដោយរបៀបណា?

ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចជំរុញការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯង៖

១. កំណត់ចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺថាវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយតម្លៃសមត្ថភាព និងផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ។ តាមរយៈការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព ការពិភាក្សា និងការវាយតម្លៃ អ្នកអាចទទួលបានទស្សនៈកាន់តែច្បាស់ និងមានគោលបំណងបន្ថែមទៀតអំពីលំនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំ ជំនាញ និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកទៅនឹងអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុម និងកំណត់គម្លាត និងឱកាសសម្រាប់ការរៀនសូត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍។

២. ទទួល និងផ្តល់មតិស្ថាបនា

វិធីមួយទៀតដែលការបណ្តុះបណ្តាលជាក្រុមអាចជំរុញឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯង គឺដោយការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសក្នុងការទទួល និងផ្តល់មតិស្ថាបនា។ មតិកែលម្អ គឺជាប្រភពដ៏មានតម្លៃនៃព័ត៌មាន និងការណែនាំដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តរបស់អ្នក និងសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក។ តាមរយៈការស្តាប់យោបល់ និងការផ្ដល់យោបល់របស់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល និងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក អ្នកអាចទទួលបានការយល់ដឹង និងទស្សនៈថ្មីៗអំពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចរៀនសូត្រពីរបៀបផ្តល់មតិត្រឡប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការគោរពចំពោះអ្នកដទៃ ដែលជាជំនាញសំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំណាមួយ។

៣. រៀនសូត្រពីទស្សនៈ និងបទពិសោធន៍ចម្រុះ

ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុម ក៏អាចបង្កើននូវការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងរបស់អ្នកដោយបង្ហាញអ្នកនូវទស្សនវិស័យ និងបទពិសោធន៍ចម្រុះពីអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុម។ តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សមកពីប្រវត្តិ តួនាទី ឧស្សាហកម្ម និងវប្បធម៌ផ្សេងៗ អ្នកអាចពង្រីកការយល់ដឹងរបស់អ្នក និងរៀនសូត្រពីភាពជោគជ័យ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេ។ អ្នកក៏អាចដឹងគុណចំពោះភាពចម្រុះ និងភាពស្មុគស្មាញនៃស្ថានភាព និងបរិបទនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ ព្រមទាំងរបៀបសម្របខ្លួនតាមលំនាំ និងវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកផងដែរ។

៤. អនុវត្តការយល់ដឹង និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតពិត

អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃការបណ្តុះបណ្តាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺថាវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តការយល់ដឹង និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អ្នកចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតពិត។ ដោយការធ្វើការលើករណីសិក្សា ការក្លែងធ្វើ គម្រោង និងការចាត់តាំង អ្នកអាចសាកល្បង និងអនុវត្តជំនាញ និងចំណេះដឹងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនៅក្នុងសេណារីយ៉ូជាក់ស្តែង និងពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផល និងមតិកែលម្អនៃសកម្មភាពរបស់អ្នក និងកំណត់ផ្នែកដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីកែលម្អ ឬផ្លាស់ប្តូរ។

៥. បង្កើតបណ្តាញគាំទ្រ និងសហការ

ជាចុងក្រោយ ការបណ្តុះបណ្តាលជាក្រុម អាចជំរុញការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងរបស់អ្នក ដោយជួយអ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្តាញគាំទ្រ និងសហការគ្នានៃអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗទៀត។ តាមរយៈការកសាងទំនុកចិត្ត ទំនាក់ទំនង និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក អ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសវិជ្ជមាន និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀនសូត្រ និងការចែករំលែក។ អ្នកក៏អាចប្រើប្រាជ្ញារួម និងបទពិសោធន៍របស់ក្រុម ហើយស្វែងរកដំបូន្មាន ការគាំទ្រ និងមតិកែលម្អនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវការ។

ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ មិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនជំនាញ និងការអនុវត្តរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាវិធីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងផងដែរ។ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក ការទទួល និងផ្តល់មតិកែលម្អ ការរៀនសូត្រពីទស្សនៈ និងបទពិសោធន៍ចម្រុះ ការអនុវត្តការយល់ដឹង និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ និងការបង្កើតបណ្តាញគាំទ្រ អ្នកអាចរីកចម្រើនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ និងជាមនុស្សម្នាក់។

៦. នេះជាអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិចារណា

នេះ​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​ចែក​រំលែក​នូវឧទាហរណ៍ រឿង ឬ​ការ​យល់​ដឹង​ដែល​មិន​សម​នឹង​ផ្នែក​មុន​ណា​មួយ​ដែលបានរៀបរាប់។ តើអ្នកចង់បន្ថែមអ្វីទៀត? សូមសរសេរក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិខាងក្រោម។


សូមណែនាំសៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)


អត្ថបទទាក់ទង

ជំនាញទន់ទាំង១៦ សម្រាប់អ្នកដឹកនាំជោគជ័យម្នាក់ក្នុងស្ថាប័ន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *