គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ១០ ក្នុងការគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រង គឺជាដំណើរការធ្វើផែន ការចាត់តាំង ការដឹកនាំ និងការត្រួតពិនិត្យ ទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស និងធនធានដទៃទៀត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអង្គភាព។ អ្នកគ្រប់គ្រង គឺជាអ្នកអនុវត្តការងារនៅស្ថាប័នមួយ ឬអង្គការចាត់តាំងមួយ ដោយរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃមនុស្ស ដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាក់លាក់មួយ។

នេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ៗទាំង១០ ក្នុងការគ្រប់គ្រង៖

១. ការគ្រប់គ្រង គឺត្រូវផ្ដោតលើប្រសិទ្ឋភាព និងប្រសិទ្ឋផល។

២. គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រង គឺដើម្បីបង្កើតគុណតម្លៃ។ នេះមានន័យថា ការបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអតិថិជនចង់បាន និងត្រូវការ ហើយធ្វើដូច្នេះក្នុងវិធីដែលផ្តល់ផលចំណេញ និងនិរន្តរភាព។

៣. ការគ្រប់គ្រង គឺនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ។ ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច ហើយអាជីវកម្មត្រូវតែអាចសម្របខ្លួន និងផ្លាស់ប្តូរជាមួយវា។

៤. ការគ្រប់គ្រង គឺអំពីមនុស្ស។ អាជីវកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងពីមនុស្ស ហើយទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតនៃអាជីវកម្មណាមួយគឺមនុស្ស។

៥. ការគ្រប់គ្រង គឺអំពីលទ្ធផល។ ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយនៃការគ្រប់គ្រង គឺជាលទ្ធផល។ តើគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានសម្រេចទេ? តើអតិថិជនពេញចិត្តទេ?

៦. ការគ្រប់គ្រង គឺអំពីការទទួលខុសត្រូវ។ អ្នកគ្រប់គ្រងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តនៃអង្គភាពរបស់ពួកគេ។ ពួកគេត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្ត ទទួលយកហានិភ័យ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

៧. ការគ្រប់គ្រង គឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនង។ អ្នកគ្រប់គ្រង ត្រូវតែអាចទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយបុគ្គលិក អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

៨. ការគ្រប់គ្រង គឺនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ អ្នកដឹកនាំ កំណត់ចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅសម្រាប់អង្គភាពរបស់ពួកគេ។ ពួកគេបំផុស និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់ពួកគេឱ្យសម្រេចបាននូវរឿងដ៏អស្ចារ្យ។

៩. ការគ្រប់គ្រង គឺអំពីក្រមសីលធម៌។ អ្នក​គ្រប់​គ្រង ​ត្រូវ​តែ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ក្រម​សីលធម៌ និង​សុចរិត​ភាព។ ពួកគេត្រូវតែដាក់ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន បុគ្គលិក និងសង្គមរបស់ពួកគេជាមុនសិន។

១០. ការគ្រប់គ្រង គឺនិយាយអំពីការរៀនសូត្របន្តឥតឈប់។ ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែបន្តរៀនសូត្រជាប់ជានិច្ច។ ពួកគេត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រពីអ្វីថ្មីៗ និងសម្របខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ។

នេះគ្រាន់តែជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រង យើងសូមណែនាំឱ្យអានសៀវភៅខាងក្រោម៖

សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 


អត្ថបទទាក់ទង

តួនាទីសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *