គតិលោក ភាគ១ – ១០ មួយចប់ ដោយ ឧកញ៉ាសុតន្តប្រីជា ឥន្ទ (World Wisdom)

តម្រាគតិលោកនេះ គឺទីឧកញ៉សុត្តន្តប្រីជាឥន្ទ អ្នកតែងឡើង ដើម្បីកុលបុត្រអ្នករៀនគតិបុរាណជាបែបយ៉ាងគ្រាន់អាងសេចក្តី ប្រៀបនាំយកប្រារព្ធ គតិលោកថ្មី ដែលកើតមានឡើងទើបតាំងជាពាក្យបុច្ឆា និងពាក្យវិសជ្ជនាក្នុងតម្រានេះជាទីសណ្តាប់ដោយងាយ។ ដើមឡើយកូនសិស្សសួរគ្រូថាសូមទានមេត្តាប្រោស ពាក្យដែលថា គតិលោកនោះ តើបែ្រដូចម្តេច? គ្រូប្រាប់ថា គតិលោកនោះ ប្រែថា ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ជនក្នុងលោកិយនេះឯង។ 

លោកអ្នកអាចទាញយកសៀវភៅ គតិលោក ទាំង ១០ ភាគ ដូចខាងក្រោម៖ 

គតិលោក ភាគ១

គតិលោក ភាគ២

គតិលោក ភាគ៣

គតិលោក ភាគ៤

គតិលោក ភាគ៥

គតិលោក ភាគ៦

គតិលោក ភាគ៧

គតិលោក ភាគ៨

គតិលោក ភាគ៩

គតិលោក ភាគ១០


អត្ថបទទាក់ទង

ស្រីហិតោបទេស សៀវភៅភាគ១ – ភាគ៤ (មួយចប់)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *