ការគ្រប់គ្រងដោយប្រើ ៤ Rights

ការគ្រប់គ្រង គឺដំណើរការនៃការធ្វើផែនការ ការចាត់តាំង ការដឹកនាំ និងការត្រួតពិនិត្យ ទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស និងធនធានដទៃទៀតដើម្បីសម្រេចគោលដៅអង្គភាព។ អ្នកគ្រប់គ្រង គឺជាអ្នកអនុវត្តការងារនៅអង្គភាពមួយ ឬអង្គការចាត់តាំងមួយ ដោយរៀបចំជាប្រព័ន្ធរបស់មនុស្ស ដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាក់លាក់មួយ។

សម័យមុនៗ យើងតែងតែបានឮពាក្យថា​ “Put the right man on the right job” ដែលជាចំណុចពិសេសនៃការគ្រប់គ្រងដោយការស្វែងរកមនុស្សឲ្យត្រូវនឹងការងារ។ ​ប៉ុន្តែ​ក្នុងយុគបច្ចុប្បន្ននេះមានការបន្ថែមមកទៀត ៤ Rights គឺ ៖

១. Right Person 

ក្នុងអង្គភាព ឬស្ថាប័ននីមួយៗ ត្រូវស្វែងរកបុគ្គលិក ដែលមានគុណភាពឲ្យចូលបម្រើការងារ មានគុណសម្បត្តិល្អ ពូកែធ្វើការងារ ហើយនឹងមានទស្សនគតិវិជ្ជមានចំពោះអង្គភាព ឬស្ថាប័ន​ដែល ខ្លួនកំពុងបម្រើការងារ។

២. Right Competency​ 

ស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានចំណេះដឹង ​និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់​ឲ្យចូលមកបម្រើការងារ ហើយនឹងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឲ្យស្របទៅនឹងទិសដៅរបស់អង្គភាព។

៣. Right Place 

បុគ្គលទាំងអស់ គឺត្រូវបានអង្គភាព ឬស្ថាប័ន បញ្ជូនឲ្យទៅកន្លែងដែលសមស្រប ទៅតាមចំណេះដឹង សមត្ថភាព និងជំនាញរបស់ខ្លួន (ដាក់មនុស្សឲ្យត្រូវតាមជំនាញ) ។

៤. Right Thing

បុគ្គល ឬបុគ្គលិកទាំងនោះ បានបំពេញតួនាទី​របស់ខ្លួនតាមជំនាញ ហើយដោយមានការរៀបចំកាលវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់​ក្នុងការបំពេញការងារ។


អត្ថបទទាក់ទង

គុណសម្បត្តិចំនួន ២ នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់សម្រាប់ពេលនេះ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *