របៀបដែលគោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអង្គភាព និងបុគ្គលិក

តើការបង្វិលការងារគឺជាអ្វី និងតើវាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គភាពដោយរបៀបណា

សារៈសំខាន់នៃការបង្វិល ការពង្រឹង និងការពង្រីកការងារក្នុងការលូតលាស់អាជីពការងារ

បុគ្គលគ្រប់រូប ប្រាថ្នាចង់រីកចម្រើនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃភាព

ការពង្រីកការងារ – អត្ថន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចំពោះអង្គភាព

ការពង្រីកការងារ (Job Enlargement) គឺជាបច្ចេកទេសរចនាការងារ ដែលក្នុងនោះមានការកើនឡើង

ការបង្កើនការងារ – អត្ថន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា

អង្គភាពនានា កំពុងប្រឈមមុខនឹងការឡើងកំដៅនៃការបាត់បង់ប្រសិទ្ឋភាពដែលមិនល្អចំពោះ

គុណវិបត្តិនៃការបង្វិលការងារ

ការបង្វិលការងារ គឺជាដំណើរការដែលអាចឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗដឹង និងធ្វើការលើសពីដែនរបស់ពួកគេ

ការធ្វើផែនការ និងការអនុវត្តការបង្វិលការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

ការធ្វើផែនការ គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្វិលការងារ។ សូមកុំ​អនុវត្ត​ការ​បង្វិល​ការងារ​ដោយ​សារ​តែ​

គន្លឹះសម្រាប់ការបង្វិលការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

ការបង្វិលការងារ អាចឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗសាកល្បងជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀត

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្វិលការងារ

ការបង្វិលការងារ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុវត្ត

ការបង្វិលការងារ – អត្ថន័យ និងគោលបំណងរបស់វា

ការបង្វិលការងារ (Job Rotation) គឺជាវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងមួយដែលបុគ្គលិកត្រូវបាន

ការចាត់ថ្នាក់ការងារ – អត្ថន័យ តម្រូវការ និងសារៈសំខាន់របស់វា

ការចាត់ថ្នាក់ការងារ គឺជាគ្រោងការណ៍នៃការបែងចែកការងារដោយយោងទៅតាមទំនួលខុសត្រូវ

គោលការណ៍នៃវាយតម្លៃការងារ

ការវាយតម្លៃការងារ មានគោលបំណងវាយតម្លៃការងារ មិនមែនបុគ្គលនោះទេ។ វាគឺជា

ការវិភាគការងារ និងវាយតម្លៃការងារ

ការវិភាគការងារ (Job Analysis) គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងកំណត់លម្អិតនូវ

ការរចនាការងារឡើងវិញ – អត្ថន័យ ដំណើរការ និងគុណសម្បត្តិរបស់វា

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ រួមទាំងភារកិច្ច ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវនៃការងារជាក់លាក់មួយ

កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារ

ការងារដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងល្អ នឹងធ្វើឱ្យការងារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងពេញចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិក។

បញ្ហានៅក្នុងការរចនាការងារ

ដូចដែលយើងដឹងហើយ ការរចនាការងារ គឺជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃការងារដែលទាក់ទងនឹងការងារ

វិធីសាស្រ្តចំពោះការរចនាការងារ (Approaches to Job Design)

ការរចនាការងារ គឺជាជំហានបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការវិភាគការងារដែលមានគោលបំណងគូសបញ្ជាក់

ការរចនាការងារ – អត្ថន័យ ជំហាន និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា

ការរចនាការងារ ធ្វើតាមការវិភាគការងារ ពោលគឺវាជាជំហានបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការវិភាគការងារ។

គោលបំណងទូទៅ និងជាក់លាក់នៃបទពិពណ៌នាការងារ

បទពិពណ៌នាការងារ គឺទាំងអស់អំពីការប្រមូល និងកត់ត្រាទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការងារជាមូលដ្ឋាន

បទពិពណ៍នាការងារ និងការបញ្ជាក់សមត្ថភាពការងារ (JD and JS)

ការវិភាគការងារ គឺជាឧបករណ៍ចម្បងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការងារ។

ការវិភាគការងារ និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប (TQM)

ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប (Total Quality Management – TQM) គឺជាវិធីសាស្រ្ត