ស្វែងរកគុណភាពនៃអ្វីដែលថ្មីពិតៗ និងខុសប្លែកពីគេ

សូមធ្វើការស្វែងរកនូវសកម្មភាព បទពិសោធន៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗឲ្យបានច្រើន ដូចជា៖

  • ចូលរៀនថ្នាក់សិល្បៈ
  • ស្វែងយល់ និងរៀនលេងឧបករណ៍ថ្មីៗ
  • ទៅសារមន្ទីរ
  • វិភាគពីអ្វីមួយថ្មី…ជាដើម។

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងខាងលើនេះ អ្នកនឹងបង្កើតបាននូវការតភ្ជាប់ ឬទំនាក់ទំនងថ្មីៗ ដែលមាននៅលើសាច់រឿងទាំងនោះ ហើយលោកអ្នកត្រូវបង្កើតនូវធម្មារម្មណ៍លើបរិយាយកាសថ្មីៗតាមការវិភាគ និងជ្រើសរើសដើម្បីស្វែងយល់ និងសិក្សាពីវាជាក់ជាមិនខាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *