គិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

សូមព្យាយាមភ្ជាប់ចំណែកនៃខួរក្បាលរបស់អ្នកទាំងខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំ ដោយការគិត និងវិភាគឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកលើអ្វីមួយ ក្នុងទម្រង់មួយឲ្យកាន់តែធំឡើងៗជាបន្តបន្ទាប់។​ អ្នកត្រូវបង្កើតជាតំណភ្ជាប់ ឬទំនាក់ទំនងឲ្យបានច្រើនរវាងគំនិតផ្សេងៗគ្នា ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងការគិតសាមញ្ញ និងមិនសាមញ្ញ (ពិសេស) ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ និងជម្រើសថ្មីៗកាន់តែច្រើន លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកក៍ត្រូវព្យាយាមស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយបែបធម្មតា និងមិនធម្មតាផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *