ក្នុងជីវិតមានអន្ទាក់ម្យ៉ាងអោយឈ្មោះថា«តំបន់សុខស្រួល» (Comfort Zone)

នៅពេលដែលកណ្ដុរនៅក្នុងពាងមួយដែលនៅក្នុងពាងនោះសុទ្ឋតែអង្ករ វាយល់ថាជីវិតវាពោពេញដោយក្តីសុខ ហើយរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយ រហូតដល់ពេលមួយពាងនោះអស់អង្ករ ទើបវាដឹងថា ខ្លួនឯងស្ថិតនៅបាតពាង ហើយមិនអាចចេញក្រៅពាងបានទៀតទេ ខណ:ពេលនោះវាសំឡឹងមើលទៅក្រៅយំដោយក្តីសោកសៅ និងសោកស្ដាយ។

បើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងវ័យដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងបញ្ហាជីវិតបាន សូមកុំជ្រើសរើសភាពងាយស្រួលពេក។

ប្រភព៖ EM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *