“ការអាន” អត្ថិភាពទីមួយនៃការអភិវឌ្ឈខ្លួនឯង

បុគ្គលដែលអានសៀវភៅច្រើន គឺជាបុគ្គលដែលបានធ្វើលំហាត់ប្រាណខួរក្បាលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ព្រោះថាខួរក្បាលរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ផ្នែកសតិបញ្ញា ស្មារតី ឆន្ទៈ និងអារម្មណ៍ផងដែរ។

ការអាន ប្រៀបបីដូចជាលោកអ្នកបានបរិភោគចំណីអាហារសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់អ្នកអញ្ជឹងដែរ ហើយចំណីអាហារនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានការអភិវឌ្ឃន៍ចំណេះដឹង ការគិតត្រិះរិះ ពិចារណា និងស្គាល់អ្វីដែលជាត្រីវិស័យ និងចក្ខុវិស័យក្នុងការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគទិសដៅនាពេលអនាគតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *