ចូរបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែច្រើន

អ្នកត្រូវព្យាយាមភ្ជាប់ និងបង្ហាញខ្លួនលោកអ្នកទៅនឹងមនុស្សឲ្យបានច្រើនប្រភេទតាមតែធ្វើទៅបាន ព្រោះវាអាចជាឱកាសក្នុងការមើលឃើញនូវបញ្ហានានា និងការយល់ដឹងថ្មីៗ ឬបានបង្ហាញស៊ីជម្រៅពីវិធីសាស្រ្តនានា ដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ទាំងនេះនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកគិត និងវិភាគលើអ្វីៗក្នុងទម្រង់មួយរួមនឹងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *