ចូរគ្រប់គ្រងឲ្យបានលើកត្តាដែលបំផ្លាញភាពជឿជាក់របស់អ្នក

លោកអ្នកត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សអវិជ្ជមាន។ អ្នកគួរញញឹមឲ្យបានញឹកញាប់ និងច្រើនឡើង ហើយឈប់ធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកនឹងអ្នកដទៃ។ លើសពីនេះ អ្នកគួរងាកមកបង្កើនការជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯង ព្រមទាំងសម្លឹងមើលឲ្យវែងឆ្ងាយទៅមុខ ជាពិសេសត្រូវប្រើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ដោយបញ្ចេញនូវអ្វីដែលវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នក និងអ្នកនៅជុំវិញអ្នក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *