តើវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 ផ្តល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?

តើវីរុសកូរ៉ូណាផ្តល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?

– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះរក្សាអនាម័យ
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះស្រលាញ់សុខភាព
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះស្រលាញ់បរិស្ថានស្អាត
– បង្រៀនអោយមនុស្សឈប់វិលវល់ពិភពខាងក្រៅ
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះនៅផ្ទះ ចំណាយពេលដើម្បីគ្រួសារ
– បង្រៀនអោយមនុស្សយល់ថាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុខភាព
– បង្រៀនអោយមនុស្សកាត់បន្ថយភាពលោភលន់សុំតែម៉ារស់
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះសំរាក(អ្នកដែលប្រឹង មិនដែលគិតពីសុខភាព)
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះចែករំលែក (ក្នុងភាពអាសន្នអ្នកនឹងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្បាស់)
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារនឹងមនុស្សចាស់( ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពួកគាត់ខ្សោយ )
– បង្រៀនអោយមនុស្សចេះសន្សំប្រាក់(ទុកប្រើពេលចាំបាច់)

សរុបសេចក្តីទៅនៅតែសុខភាពឈរនៅជួរទី១ មានសុខភាព គឺមានជីវិត ពេលមានជីវិត អ្វីៗនឹងមានតាមក្រោយ។
អ្នកដែលតែងតែធ្វេសប្រហែសនឹងសុខភាពចាប់ពីពេលនេះទៅចូរស្រលាញ់សុខភាពខ្លួនឯងឡើងវិញណា។ 

 

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *