ហេតុអ្វី ពេលណា និងរបៀបបង្កើតគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុន

គោលនយោបាយ គឺជាប្រព័ន្ធគោលការណ៍ណែនាំដោយចេតនា ដើម្បីណែនាំការសម្រេចចិត្ត និងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសមហេតុផល។ គោលនយោបាយ គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃចេតនា ហើយត្រូវបានអនុវត្តជានីតិវិធី ឬពិធីការ។ គោលការណ៍ជាទូទៅ ត្រូវបានអនុម័តដោយស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងអង្គភាពមួយ។ គោលនយោបាយ អាចជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តតាមគោលដៅ និងគោលបំណង (Subjective and Objective)។ គោលនយោបាយដែលប្រើក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមគោលបំណង (Subjective) ជាធម្មតា ជួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវផ្អែកលើគុណសម្បត្តិដែលទាក់ទងនៃកត្តាមួយចំនួន ហើយជាលទ្ធផលតែងតែពិបាកក្នុងការសាកល្បងដោយមានគោលបំណង ឧទាហរណ៍ គោលនយោបាយតុល្យភាពជីវិត និងការងារ។ ផ្ទុយទៅវិញ គោលនយោបាយដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចចិត្តប្រកបតាមគោលដៅ (Objective) ជាធម្មតា ដំណើរការដោយធម្មជាតិ ហើយអាចត្រូវបានសាកល្បងដោយគោលបំណង ឧទាហរណ៍ គោលនយោបាយពាក្យសម្ងាត់។

ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុន៖

១. កំណត់តម្រូវការសម្រាប់គោលនយោបាយ

អ្នកចង់មានគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីចាំបាច់នៅនឹងកន្លែង ដើម្បីធានាបាននូវកន្លែងការងារដែលមិនមានការរើសអើង ដែលមានការរៀបចំ រួសរាយ ការផ្តល់អំណាច និងមិនរើសអើង។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់សរសេរគោលនយោបាយសម្រាប់រាល់ករណីលើកលែង ចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលកើតមាន និងរំពឹងទុកនោះទេ។ ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ គឺសម្រាប់និយោជិត មិនមានករណីលើកលែងទេ។

អ្នកមិនចង់បង្កើតគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់និយោជិតជាច្រើនរបស់អ្នកទេ – នៅពេលដែលអ្នកពិតជាត្រូវការនូវគោលនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយចំនួន។

ជាលទ្ធផល អ្នកមិនចង់បង្កើតគោលនយោបាយ សម្រាប់ភាពមិនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់នោះទេ ដូច្នេះវាអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តតិចតួចក្នុងការដោះស្រាយតម្រូវការបុគ្គល។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកចង់មានគោលនយោបាយដែលចាំបាច់ ដូច្នេះនិយោជិតមិនដែលមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលពេញនិយម និងការពារដោយអយុត្តិធម៌នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានគោលនយោបាយច្រើនពេកត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ អ្នកក៏បង្កើនលទ្ធភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនឹងអនុវត្តដោយលម្អៀង និងអយុត្តិធម៌។ អ្នកបង្កើនតម្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ណែនាំ និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង ដើម្បីធានាថា គោលនយោបាយ មានយុត្តិធម៌ អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រងបានល្អ។

អ្នកត្រូវមានតុល្យភាពល្អ នៅពេលដែលអ្នកអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុនថ្មី។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈជាច្រើន ប្រសិនបើអ្នកនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលិកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលមិនសមរម្យនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកហើយនោះ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់អភិវឌ្ឍគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុនថ្មីទេ។ 

ជំហានទាំង ១០ ខាងក្រោមនេះ នឹងនាំអ្នកពីការកំណត់តម្រូវការសម្រាប់គោលនយោបាយមួយ តាមរយៈការចែកចាយ និងការបញ្ចូលគោលនយោបាយ។

២. ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះដើម្បីមើលថាតើគោលនយោបាយត្រូវបានគេត្រូវការដែរឬទេ (Policy Guidline)

សម្រាប់ហេតុផលនីមួយៗដែលបានផ្តល់ឱ្យ អំពីហេតុផលដែលគោលនយោបាយអាចមានចាំបាច់នោះ ឧទាហរណ៍នៃគោលនយោបាយដែលអាចនឹងមាននៅក្នុងប្រភេទនៃតម្រូវការសម្រាប់គោលនយោបាយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ គោលនយោបាយមួយ គឺចាំបាច់៖

  • ប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់និយោជិតបង្ហាញពីភាពច្របូកច្របល់អំពីវិធីដែលសមរម្យបំផុត ដើម្បីធ្វើសកម្មភាព (កូដសម្លៀកបំពាក់ អុីម៉ែល គោលនយោបាយអុីនធើណេត ឬការប្រើស្មាតហ្វូន)
  • ប្រសិនបើត្រូវការការណែនាំអំពីមធ្យោបាយសមរម្យបំផុត ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពផ្សេងៗ (ស្តង់ដារនៃការធ្វើដំណើរ ការចំណាយ ការទិញទំនិញក្រុមហ៊ុន)
  • នៅពេលចាំបាច់ ដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ (ការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនការ ការជួល និងការដំឡើងតំណែងបុគ្គលិក ដោយរើសអើង)
  • ដើម្បីរក្សាក្រុមហ៊ុនស្របតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល (FMLA, ADA, EEOC, ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា)
  • ដើម្បីបង្កើតស្តង់ដារការងារ ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ (វិន័យរីកចម្រើន ច្បាប់សុវត្ថិភាព ច្បាប់សម្រាក ឬច្បាប់ស្តីពីការជក់បារី)  និង
  • ដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌សម្រាប់និយោជិត (សិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ការចំណាយពេលវេលា ជំនួយការសិក្សា ពេលវេលាបាត់ខ្លួន កាតព្វកិច្ចនៃគណៈវិនិច្ឆ័យ) ។

វាអាចមានមូលហេតុផ្សេងទៀតសម្រាប់ហេតុផលដែលអ្នកចង់បង្កើតគោលនយោបាយ។ សូមចងចាំថា អាកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ មិនតម្រូវឱ្យមានគោលនយោបាយដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់និយោជិតផ្សេងទៀតទាំងអស់នោះទេ។

៣. បញ្ចូលគោលដៅគោលនយោបាយ

នៅពេលអ្នកបានកំណត់ថា គោលនយោបាយ គឺចាំបាច់ សូមកំណត់គោលដៅដែលអ្នកចង់សម្រេចបានក្នុងការសរសេរគោលនយោបាយជាក់លាក់។ នៅពេលអាចធ្វើទៅបាន អ្នកនឹងចង់ប្រាប់បុគ្គលិកថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នកកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយ។

អ្នកត្រូវការព័ត៌មានលម្អិតគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយ ដើម្បីធ្វើឱ្យជំហររបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចសង្ឃឹមថានឹងគ្របដណ្តប់គ្រប់ស្ថានភាពដែលមានសក្តានុពល ដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយគោលនយោបាយនោះទេ។

ដូច្នេះគោលដៅដែលមានគោលនយោបាយ គឺខ្លី និងសាមញ្ញ។ សូមទទួលស្គាល់ថា នេះមិនអាចជាការដែលអាចទៅរួចទេ ជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្តីអំពីវិស័យដូចជាវិធីសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ចំពោះច្បាប់ស្តីពីសុខភាព និងការឈប់សម្រាកគ្រួសារ  ការរើសអើង ឬការស៊ើបអង្កេតពាក្យបណ្តឹង ឬប្រព័ន្ធវិន័យរីកចម្រើន។

ប៉ុន្តែតើអ្នកពិតជាអាចនិយាយអំពីការបើកបរនៅពេលនិយាយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនបានប៉ុន្មាន? ដូច្នេះសូមប្រើសុភវិនិច្ឆ័យនៅពេលអ្នកកំណត់លទ្ធផលដែលអ្នកចង់បានពីគោលនយោបាយរបស់អ្នក។

៤. ប្រមូល​ព​ត៌​មាន

ផ្នែកនេះនៃ TheBalance.com ផ្តល់នូវគោលនយោបាយគំរូ ដូចជាវេបសាយដទៃទៀតដែរ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគិតកម្រៃចំពោះគោលនយោបាយរបស់ពួកគេក៏ដោយ។ សូម្បីតែគេហទំព័រដែលគិតប្រាក់ ក៏ផ្តល់នូវគំរូឥតគិតថ្លៃ ដូច្នេះអ្នកអាចសាកល្បងគោលការណ៍របស់ពួកគេ។

អ្នកនឹងមានបញ្ហាក្នុងការរកគោលនយោបាយគំរូដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កាលៈទេសៈភាសា និងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន។ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវលើអុីធើណេត និងស្វែងរកគោលនយោបាយគំរូ ដើម្បីផ្តល់មូលដ្ឋាន សម្រាប់ការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយគំរូជាជាងការសរសេរគោលនយោបាយរបស់អ្នកពីដំបូង។

អ្នកក៏អាចជាវសេវាកម្មដែលផ្តល់គំរូ ដូចជាគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស និងឧទាហរណ៍។ ប្រភពគោលនយោបាយខាងក្រៅ ក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ នៅក្នុងថតគំរូគោលនយោបាយនេះ។ ជាចុងក្រោយសមាគមគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (SHRM) ផ្តល់នូវគំរូគោលនយោបាយសម្រាប់សមាជិក។

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកប្រហែលជាចង់និយាយជាមួយមេធាវីការងាររបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ សរសេរគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេដែលអ្នកក៏អាចប្តូរតាមតម្រូវការរបស់អ្នកផងដែរ។ ជាពិសេស នៅពេលច្បាប់ថ្មីអនុម័ត ឬក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចេញច្បាប់ថ្មី មេធាវីរបស់អ្នកទំនងជានឹងបង្កើតគោលនយោបាយជាមួយគ្នា។

៥. អភិវឌ្ឍនិងសរសេរគោលនយោបាយ

ដោយមានគោលដៅ និងគំរូក្នុងដៃ សូមសរសេរគោលនយោបាយដោយប្រើពាក្យ និងគំនិតសាមញ្ញៗ។ សូមនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សដែលនឹងត្រូវអាន អនុវត្ត និងរស់នៅដោយគោលនយោបាយ។

បន្ទាប់ពីកថាខណ្ឌនីមួយៗ សូមសួរខ្លួនឯងថា “តើមានអ្វីប្រសិនបើ” សំណួរដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា គោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានគ្របដណ្តប់មូលដ្ឋាន និងការលើកលែងនិងសំណួរធម្មតា។

សូមកុំគិតច្រើនជាងនេះពេក ព្រោះថា ដូចដែលបានចែង គ្មានគោលនយោបាយណាមួយដែលគ្របដណ្តប់រាល់វិមាត្រដែលអាចធ្វើបាននោះទេ។

៦. ពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយ

ជ្រើសរើសនិយោជិតមួយចំនួនឬក៏ក្រុមការងារតូចៗដើម្បីអានគោលការណ៍នេះហើយសួរសំណួរដែលពួកគេអាចមានអំពីគោលនយោបាយ។ ការពិនិត្យឡើងវិញនេះ  ផ្តល់យោបល់ថា និយោជិតនឹងអាចយល់ និងធ្វើតាមគោលនយោបាយ។

ចូរសរសេរឡើងវិញនូវគោលការណ៍ដោយផ្អែកលើមតិត្រឡប់។

៧. ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្រាប់គោលនយោបាយ

ពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលនឹងត្រូវដឹកនាំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយ។ អ្នកនឹងចង់មានការគាំទ្ រនិងភាពជាម្ចាស់នៃគោលនយោបាយ។ អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនេះឱ្យបានឆាប់រហ័ស សូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណតម្រូវការសម្រាប់គោលនយោបាយ ក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្រផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលអ្នកអនុវត្តន៍គោលនយោបាយមានសារៈសំខាន់។

៨. ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យផ្នែកច្បាប់នៃគោលនយោបាយ

ប្រសិនបើគោលនយោបាយ មានផលប៉ះពាល់ផ្នែកច្បាប់ គឺមានលក្ខណៈវិវាទដោយធម្មជាតិ វាមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះនិយោជិត (ដូចជានីតិវិធីសុវត្ថិភាព) អ្នកនឹងចង់ឱ្យមេធាវីរបស់អ្នកពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយ មុនពេលអ្នកចែកចាយគោលនយោបាយបន្ថែម។

ត្រូវប្រាកដថា អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមេធាវីរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យគោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានសរសេរឡើងវិញដោយ ច្បាប់ ។ អ្នកចង់ឱ្យគោលនយោបាយពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ផ្នែកច្បាប់ និងពាក្យដែលសមរម្យ។

៩. អនុវត្តគោលនយោបាយ

ក្នុងក្រុមតូចៗ បុគ្គល ឬនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលពឹងផ្អែកជាទូទៅលើលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសនៃគោលនយោបាយ និងភាពងាយស្រួលដែលវានឹងត្រូវបានយល់ការបែងចែក និងពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយថ្មី។ សូមឱ្យបុគ្គលិកមានឱកាសសួរសំណួរ។

គោលនយោបាយ គួរតែមានគោលនយោបាយនៅលើក្រដាស ក្រដាសដែលនិយោជិតចុះហត្ថលេខានៅលើសន្លឹកទីពីរ។

និយោជិកអាចចុះហត្ថលេខាថា ពួកគេបានទទួល និងយល់ដឹងពីគោលនយោបាយ ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាច្បាប់ចម្លងសម្រាប់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ signoff គោលនយោបាយគំរូ

នេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ signoff គំរូដើម្បីប្រើ៖

ខ្ញុំទទួលស្គាល់ការទទួល និងការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយ (ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក) ។ គោលការណ៍នេះមានប្រសិទ្ធភាព (កាលបរិច្ឆេទ) រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀត។

_______________________________________________________

ហត្ថលេខាបុគ្គលិក

_______________________________________________________

ឈ្មោះនិយោជិត (សូមបោះពុម្ព)

________________________________

កាលបរិច្ឆេទ៖

១០. សម្រេចចិត្តថាតើអ្នកនឹងចែករំលែកគោលនយោបាយនាពេលអនាគត

រួមបញ្ចូលគោលនយោបាយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំបុគ្គលិករបស់អ្នក។ អ្នកក៏ប្រហែលជាចង់ឱ្យគោលនយោបាយនេះ ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការតម្រង់ទិសបុគ្គលិកថ្មីរបស់អ្នក។

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ដាក់គោលនយោបាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនត្រាណិត ឬនៅក្នុងថតគោលនយោបាយលើដ្រាយទូទៅនៃបណ្តាញកុំព្យូទ័រ។ កំណត់ថាតើអ្នកចង់ចែកចាយគោលនយោបាយដោយវិធីសាស្ត្របន្ថែម។

អ្នកក៏នឹងចង់ទុកក្នុងប័ណ្ណសារ និងកាលបរិច្ឆេទអតីតគោលនយោបាយដែលគោលការណ៍នេះជំនួស។ អ្នកអាចត្រូវការវាសម្រាប់ច្បាប់ ឬសេចក្ដីយោងផ្សេងទៀតនាពេលអនាគត។

១១. បកស្រាយ និងបញ្ចូលគោលនយោបាយ

មិនថាអ្នកសរសេរអ្វីនៅក្នុងគោលនយោបាយនោះ កម្មវិធីគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តការងាររបស់អ្នក នឹងកំណត់អត្ថន័យពិតប្រាកដនៃគោលនយោបាយ។ ត្រូវគិតថា មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ នៅពេលអ្នកបកស្រាយពីគោលនយោបាយនេះ។

នៅពេលដែលអ្នករកឃើញការអនុវត្តរបស់អ្នក ខុសពីគោលនយោបាយដែលបានសរសេរ វាជាពេលដែលត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ និងសរសេរឡើងវិញនូវគោលនយោបាយហើយវដ្តចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។

សម្គាល់៖ សូមកត់សម្គាល់ថា ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូន ទោះបីជាមានសិទ្ធិក៏ដោយ វាមិនត្រូវបានធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពស្របច្បាប់នោះទេ។ គេហទំព័រនេះ ត្រូវបានអានដោយអ្នកអានទូទាំងពិភពលោក ច្បាប់ការងារ និងបទបញ្ជាខុសគ្នាពីរដ្ឋទៅរដ្ឋ និងប្រទេសទៅប្រទេស។ សូមស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ឬធនធានអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាថា ការបកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់របស់អ្នក និងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីតាំងរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះ គឺសម្រាប់ការណែនាំគំនិត និងជំនួយ។


អត្ថបទទាក់ទង

លទ្ធផលក្នុងការរំពឹងទុក និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ដំណើរការមតិយោបល់ ៣៦០ ដឺក្រេ

 

One thought on “ហេតុអ្វី ពេលណា និងរបៀបបង្កើតគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *