ហេតុអ្វីអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក?

មានប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបង្ហាញពីហេតុផលផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ពួកគេ។

មូលហេតុទាំងនោះរួមមាន៖

– ការបង្កើនការពេញចិត្តនឹងការងារ និងសីលធម៌របស់បុគ្គលិក
– ការបង្កើនការជម្រុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក
– ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការការងារដែលនាំឱ្យមានផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
– ការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ
– ការបង្កើនភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ និងផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗ
– កាត់បន្ថយការលាឈប់របស់បុគ្គលិក
– រូបភាព ឬកេរ្ត៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានលើកកម្ពស់ ឧទាហរណ៍៖ ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីក្រមសីលធម៌
– ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឧទាហរណ៍៖ ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការរំខានយាយីផ្លូវភេទ ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីភាពសម្បូរបែប ជាដើម ។ល។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *