តើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស (HRD) គឺជាអ្វី?

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស (HRD) គឺជាក្របខណ្ឌសម្រាប់ជួយដល់បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គឺជាឱកាសសំខាន់បំផុតមួយដែលនិយោជិតស្វែងរក នៅពេលពួកគេគិតថាអ្នកជានិយោជក។ សមត្ថភាព និងការលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគ ជួយអ្នកក្នុងការរក្សា និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។

១. តើអ្វីគឺជាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស? (What Is Human Resource Development?)

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស រួមបញ្ចូលនូវឱកាសជាច្រើន ដូចជា៖

 • ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍការអនុវត្តការងារ
 • ការបង្វិកបុគ្គលិក
 • ការប្រឹក្សា
 • ការធ្វើផែនការអ្នកបន្តវេន
 • ជំនួយការសិក្សា និង
 • ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន។

សំខាន់៖ ការផ្តោតលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គឺស្ថិតលើលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មខ្ពស់បំផុត ដើម្បីឱ្យអង្គភាព និងបុគ្គលម្នាក់ៗ អាចសម្រេចបាននូវគោលដៅការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន។

២. តើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? (How Does Human Resource Development Work?)

អង្គភាព មានឱកាសជាច្រើន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ឬការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកទាំងនៅក្នុង និងក្រៅកន្លែងធ្វើការ។

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស អាចមានលក្ខណៈផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ ហើយវាអាចចាប់ផ្តើមបានភ្លាមនៅពេលអ្នកមានបុគ្គលិកថ្មី។

ការសិក្សាក្រៅផ្លូវការ អាចរួមមានដូចជា៖

 • ការបង្វិកដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • ការណែនាំដោយបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន
 • សហការជាមួយសហការីដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់

ការអភិវឌ្ឍផ្លូវការ អាចរួមមានដូចជា៖

 • ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងថ្នាក់រៀន
 • វគ្គសិក្សាមហាវិទ្យាល័យ
 • ផែនការផ្លាស់ប្តូរអង្គភាព
 • ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងផ្តល់ដោយបុគ្គលិក ឬអ្នកប្រឹក្សា ឬអ្នកសម្របសម្រួលដែលបង់ប្រាក់

អង្គភាពដែលមានដំណើរការល្អ យល់ដឹងអំពីអំណាចនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងគ្របដណ្តប់លើមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះ។

ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអាចដំណើរការបាន សូមស្រមៃថា អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ថ្មីម្នាក់ ត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ពួកគេទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការពីបុគ្គលិកដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចាប់ផ្តើម និងការបង្វិកក្រៅផ្លូវការជាទៀងទាត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលពួកគេរៀនសម្រេចការងារជាក់លាក់ណាមួយ។

នៅពេលពួកគេបន្តអាជីពរបស់ពួកគេជាមួយអ្នក ឱកាសកាន់តែច្រើនកើតឡើងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងជាផ្លូវការដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានអនុវត្តតាមកាលវិភាគទៀងទាត់។ ប្រហែលជាអ្នកអាចចាត់តាំងអ្នកណែនាំសម្រាប់និយោជិតថ្មីនេះ ដែលអាចជួយពួកគេក្នុងការរុករកនូវការលំបាកណាមួយ ហើយថែមទាំងធ្វើការដើម្បីកំណត់ពីចំណុចខ្លាំងពិសេសរបស់ពួកគេ។ នេះអាចឱ្យបុគ្គលិកត្រូវបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជឿនលឿនស្របតាមសមត្ថភាព និងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ។

ទីបំផុត នៅពេលដែលនិយោជិតទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងការបណ្តុះបណ្តាលកាន់តែច្រើន ពួកគេអាចនឹងទទួលបានតួនាទីដឹកនាំ ដែលបន្ទាប់មកអាចមានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀត។

ក្នុងកំឡុងពេលនេះ និយោជិតដោយមានជំនួយពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គភាពលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាពរបស់ពួកគេដែលជាការជំរុញដល់លទ្ឋផលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងភាពជោគជ័យរួម។

៣. ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង (Tips for Internal Training)

 • ទស្សនកិច្ចសិក្សា
 • ក្លឹបសៀវភៅនៅកន្លែងធ្វើការ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាក្រុម
 • ការប្រឹក្សានិយោជិត

តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកគ្រប់គ្រងខាងក្នុង អ្នកអាចជួយអភិវឌ្ឍភាពខ្លាំងរបស់បុគ្គលិករបស់អ្នក ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការរួមចំណែកដល់អង្គភាពរបស់អ្នកផងដែរ។

ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកគ្រប់គ្រង អាចរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការ ផ្តល់ដោយបុគ្គលិកខាងក្នុងអង្គភាព។ អ្នកក៏អាចផ្តល់នូវការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង តាមរយៈក្លឹបសៀវភៅនៅកន្លែងធ្វើការ ការចាត់តាំងការងារប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង និងការបង្វឹកពីចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។ ជម្រើសផ្សេងទៀត រួមមានថ្នាក់រៀន ការចាត់តាំងការងារផ្ទៃក្នុង ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា និងការសិក្សាដោយខ្លួនឯង។ មានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលអាចត្រូវបានកំណត់តាមរយៈដំណើរការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងារ។

វិធីមួយដើម្បីផ្តល់វគ្គអភិវឌ្ឍន៍ គឺត្រូវមានអ្នកសម្របសម្រួល ឬអ្នកធ្វើបទបង្ហាញ ជួបជាមួយបុគ្គលិកជាក្រុមម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលពីរម៉ោង។ វគ្គទាំងនេះអាចកើតឡើងដដែលៗជាច្រើនឆ្នាំ ទោះបីជាអ្នកចង់កំណត់ប្រេកង់របស់ពួកគេតាមពេលវេលាក៏ដោយ។

សំខាន់៖ គន្លឹះក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលទទួលបានជោគជ័យ គឺធាតុផ្សំផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់នោះ – ពេលវេលារួមគ្នា ការពិភាក្សា ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល ព័ត៌មានថ្មី ការអានរួមគ្នា – ទាំងអប់រំ និងបង្កើតក្រុម។

ជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលដែលសមស្របនឹងភាសា និងវប្បធម៌នៃអង្គភាពរបស់អ្នក វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក។

លើសពីនេះ ការរៀនសូត្រ មានលក្ខណៈតូចតាចល្មមដែលអ្នកចូលរួមមិនពោរពេញដោយព័ត៌មាន និងមានឱកាសអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀន។ ពួកគេក៏មានឱកាសពិភាក្សាអំពីមេរៀនដែលពួកគេបានអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការ និងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ទាប់។

៤. អត្ថប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស (Benefits of Human Resource Development)

បើបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នោះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គឺជាវិធីដ៏សំខាន់ ដើម្បីទាក់ទាញ និងរក្សាអ្នកមានទេពកោសល្យដល់អង្គភាពរបស់អ្នក។

ការរៀនសូត្រដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ គឺជាឱកាសមួយដែលនិយោជិតស្វែងរកនៅពេលពួកគេពិចារណាពីនិយោជក។ ការផ្តល់សមត្ថភាព និងការលើកទឹកចិត្តដល់និយោជិត ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេ នឹងជួយរក្សា និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។ នៅពេលនិយោជិតមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្រត្រឹមត្រូវ ពួកគេទំនងជាមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអង្គភាព ហើយទទួលបានបទពិសោធន៍ការពេញចិត្តនឹងការងារខ្ពស់។

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក៏ផ្តល់នូវមធ្យោបាយកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរៀបចំបុគ្គលិកសម្រាប់ការឈានទៅមុខ ដូច្នេះ ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក មានបទពិសោធន៍ និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ។

ចុងក្រោយ កម្លាំងពលកម្មដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់ អនុវត្តការងារបានល្អប្រសើរ ហើយនៅពេលដែលបុគ្គលិកពូកែ អាជីវកម្មក៏ដំណើរការបានល្អ។ ដូចនេះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក៏ធានានូវប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់អង្គភាព ដោយជួយឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួន។

គន្លឹះសំខាន់ៗ (Key Take Away) ៖

 • ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គឺជាការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស អាចត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្លូវការតាមរយៈការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល ឬក្រៅផ្លូវការតាមរយៈការបង្វិក និងការណែនាំ។
 • ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ការបណ្តុះកម្លាំងពលកម្មដែលមានការចូលរួម និងជំរុញឱ្យឈានទៅរកលទ្ធផលអាជីវកម្មល្អប្រសើរ។

សម្រួលពី៖ TheBalanceCareers


អត្ថបទទាក់ទង

ហេតុអ្វី អ្នកដឹកនាំខ្លាំងត្រូវមានធាតុផ្សំជាគ្រូបង្វឹក?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *