សំណួរសម្ភាសន៍ចាកចេញល្អបំផុតទាំង ២៧ ដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រសើរឡើង

ការធ្វើសម្ភាសន៍ គឺជាបែបបទ និងភាពជាក់លាក់មួយ ដើម្បីទទួលពត៌មានច្បាស់លាស់អំពីប្រធានបទដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យ (ផ្លូវការ) ។ ខាងក្រោមនេះ ជាសំណួរសម្ភាសន៍ចាកចេញល្អបំផុតទាំង ២៧ ដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រសើរឡើង៖

១. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ផ្តើមស្វែងរកការងារផ្សេងទៀត?

២. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាកចេញ?

៣. តើតំណែងថ្មីរបស់អ្នកផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តចាកចេញរបស់អ្នក?

៤. តើយើងអាចធ្វើអ្វីបានប្រសើរជាងនេះ?

៥. តើអ្នកធ្លាប់គិតថាត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុននេះទេ?

៦. តើមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីរក្សាអ្នកនៅទីនេះ?

៧. តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារនៅទីនេះទេ?

៨. តើអ្នកមានអារម្មណ៍សុខស្រួលក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទេ?

៩. តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកអាចធ្វើបានល្អប្រសើរ?

១០. តើអ្នកពិពណ៌នាអំពីវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេច?

១១. តើអ្នកបានចែករំលែកកង្វល់របស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរឬទេ?

១២. តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាផ្នែកមួយដ៏មានតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ?

១៣. តើអ្នកមានឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីជោគជ័យក្នុងការងាររបស់អ្នកទេ?

១៤. តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាការពិពណ៌នាការងាររបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរទេចាប់តាំងពីអ្នកត្រូវបានជួល? យ៉ាងដូចម្តេច?

១៥. តើអ្នកគិតថាយើងគួររកមើលគុណសម្បត្តិអ្វីក្នុងការជំនួសអ្នក?

១៦. តើអ្វីជាផ្នែកល្អបំផុតនៃការងាររបស់អ្នក?

១៧. តើអ្វីជាផ្នែកអាក្រក់បំផុតនៃការងាររបស់អ្នក?

១៨. តើអ្វីជាថ្ងៃល្អបំផុតរបស់អ្នកចំពោះការងារ?

១៩. តើអ្វីជាថ្ងៃអាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកចំពោះការងារ?

២០. តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលើកកម្ពស់សីលធម៌បុគ្គលិក?

២១. តើអ្នកត្រូវបានគេផ្តល់គោលដៅ និងគោលបំណងច្បាស់លាស់ទេ?

២២. តើអ្នកបានទទួលមតិកែលម្អដើម្បីជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងទេ?

២៣. តើអ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះអំពីការងាររបស់អ្នក?

២៤. តើអ្នកនឹងណែនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅមិត្តម្នាក់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើទេ?

២៥. តើយើងអាចធ្វើឱ្យការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងប្រសើរឡើងដោយរបៀបណា?

២៦. តើអ្នកនឹងផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ទេ?

២៧. តើអ្នកមានបញ្ហា ឬយោបល់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកចង់និយាយទេ?

The 27 Best Exit Interview Questions To Improve Your Business

1) Why Did You Start Looking For Another Job?

2) Why Are You Leaving?

3) What Does Your New Position Offer That Influenced Your Decision To Leave?

4) What Could We Have Done Better?

5) Would You Ever Consider Returning To This Company?

6) What Could We Have Done To Keep You Here?

7) Did You Feel Equipped To Do The Job Here?

8) Were You Comfortable Talking To Your Manager?

9) What Things Could Your Manager Have Done Better?

10) How Would You Describe Our Company Culture?

11) Did You Share Your Concerns With Anyone At The Company?

12) Did You Feel Like A Valuable Part Of The Company?

13) Did You Have All The Tools You Needed To Succeed At Your Job?

14) Do You Feel Your Job Description Changed Since You Were Hired? How?

15) What Qualities Do You Think We Should Look For In Your Replacement?

16) What Was The Best Part Of Your Job?

17) What Was The Worst Part Of Your Job?

18) What Was Your Best Day On The Job Like?

19) What Was Your Worst Day On The Job Like?

20) How Would You Improve Employee Morale?

21) Were You Given Clear Goals And Objectives?

22) Did You Receive Feedback To Help You Improve?

23) What Would You Change About Your Job?

24) Would You Recommend Our Company To A Friend Looking For A Job?

25) How Can We Improve Our Training And Development?

26) Would You Provide Specific Examples?

27) Do You Have Any Other Issues Or Comments You’d Like To Address?

សម្រួលពី៖ getsling


អត្ថបទទាក់ទង

ការបង្កើត ការព្យួរ និងការរំលាយ នៃកិច្ចសន្យាការងារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *