តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកឱកាសការងារមែនទេ? ពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិតាមអនឡាញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជក និងអ្នកស្វែងរកការងារ និងជួយឱ្យយុវជនទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីឱកាសការងារ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) កំពុងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិតាមអនឡាញនាចុងសប្តាហ៍នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ តាមរយៈគេហទំព័រ www.careerfair.nea.gov.kh

សូមរៀបចំប្រវត្តិការងារសង្ខេបរបស់អ្នក ហើយស្វែងរកមុខតំណែងដែលអ្នកចង់ដាក់ពាក្យ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *