តើអ្វីជាគំនិត KASH ?

ម៉ូដែល KASH ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញការអនុវត្តរយៈពេលវែងនៃធនធានទាំងមូលរបស់អង្គភាពរួមមានមនុស្ស ដំណើរការរោងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីន គ្រឿងបរិក្ខារថាមពល ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធិផលនៃប្រតិបត្តិការជាដើម ។ល។

អ្វីទៅជា គំនិត KASH ?

នៅគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការអាស្រ័យលើលក្ខណៈសំខាន់បួនរបស់សមាជិកក្រុមនីមួយៗ។ លក្ខណៈសំខាន់បួននោះ គឺចំណេះដឹង ជំនាញ អាកប្បកិរិយា និងទម្លាប់។

KASH មកពីពាក្យកាត់ថា៖
K = Knowledge ចំណេះដឹង
A = Attitude អាកប្បកិរិយា
S = Skills ជំនាញ
H = Habits ទម្លាប់

ភាគច្រើននៃអង្គភាពជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលផ្អែកលើចំណេះដឹងនិងជំនាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពជោគជ័យរបស់អង្គភាពមិនត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹង និងជំនាញដែលមកពីផ្នែកខាងឆ្វេងនៃខួរក្បាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៍អាស្រ័យទៅលើអាកប្បកិរិយា និងទម្លាប់ដែលមកពីផ្នែកខាងស្តាំនៃខួរក្បាលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈទន់នៃបុគ្គលិកលក្ខណៈផងដែរ។

ការបំពេញការងារមិនល្អ មិនគ្រាន់តែជាបញ្ហាចំណេះដឹង និងជំនាញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏រួមបញ្ចូលទាំងអាកប្បកិរិយា និងទម្លាប់ដែលមិនល្អផងដែរ។

ការទទួលបានធនធានមនុស្សដែលល្អបំផុត ត្រូវការការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សមិនត្រឹមតែសម្រាប់កសាង “ចំណេះដឹង” និង “ជំនាញ” ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង “អាកប្បកិរិយា” និង “ទម្លាប់” ផងដែរ។

ប្រភព៖ The Peak Performance Center, The K.A.S.H Box


អត្ថបទទាក់ទង

តើអ្វីទៅជាដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *