តើអ្វីទៅជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាអន្តរបុគ្គល? តើវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាការចែកចាយ ឬការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ដោយការនិយាយ សរសេរ ឬប្រើឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងៗទៀត។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាអន្តរបុគ្គល គឺជាសិល្បៈនៃការនិយាយ ពិភាក្សា ឬជាការបញ្ជូនការយល់ដឹង រវាងមនុស្សម្នាក់ ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀត ឬច្រើននាក់។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង កើតឡើងជា ៣ដំណាក់កាល ៖

១. ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនង

 • ការស្វាគមន៍
 • ស្វែងរកកន្លែងសមរម្យដើម្បីចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនង
 • ណែនាំឈ្មោះ តួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបាន
 • ប្រាប់ពីគោលបំណងនិងពេលវេលានៃការធ្វើទំនាក់ទំនង
 • ការរក្សាការសំងាត់
 • ការកត់ត្រាអាចប្រព្រិត្តទៅបានដោយការសុំអនុញាតិពីគាត់ ឬ ប្រាប់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់ថា ហេតុទើបមានការកត់ត្រានេះ
 • នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងត្រូវស្វែងយល់ថា ហេតុអ្វីបានជាគាត់ស្វែងរកជំនួយ ឬត្រូវការអោយយើងជួយ ?
 • តើការស្វែងរកជំនួយនេះដោយស្មាក់ចិត្តដែរឬទេ?
 • បង្កើតការសន្ទនា និង​បង្កើតបរិយាកាសទុកចិត្ត និងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក

២. ដំណាក់កាលធ្វើការជាមួយគ្នា

 • ការស្វែងយល់​ និងការបញ្ចេញបញ្ហា ដែលមាននៅក្នុងចិត្ត
  ការផ្តោះប្តូយោបល់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្រប

៣. ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការធ្វើទំនាក់ទំនង

 • គាត់អាចមានអារម្មណ៍ធូស្រាល ឬអាចនៅតឹងតែង តែក៏មានដំណោះស្រាយថ្មីៗសម្រាប់យកទៅវិភាគពិចារណា
 • ប្រើវិធីដោះស្រាយថ្មីទៅនឹងបញ្ហាដែលមាន
 • គាត់បានទទួលការថែរទាំ ព្យាបាល ឬអន្តរាគមន៍តាមគោលបំណង និងផែនការ
 • ការណាត់ជួបនៅពេលក្រោយទៀតបើសិនជាមាន
 • ការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសហការណ៍របស់គាត់

ឧបសគ្គក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង

 • ភាសា រួមបញ្ចូលទាំងភាសាបច្ចេកទេស ដែលអ្នកទទួលមិនយល់
 • ស្ថានភាព ឬឋានៈ
 • ទីកន្លែងពិបាក ឧទាហណ៍៖ អ៊ូរអរ បញ្ហាសុវត្ថិភាព…
 • មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់
 • បញ្ហាភេទ (មានការពិបាកសម្រាប់នារី ឬបុរសក្នុងការពិភាក្សារឿងរ៉ាវផ្សេងៗ
 • បរិយាកាសមិនអំណោយផល
 • ប្រពៃណីផ្សេងគ្នា
 • មិនមានមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង ឬមិនសមស្រប ឧទាហរណ៍៖ ទូរស័ព្ទ វិទ្យុទាក់ទង…
 • សំពាធនយោបាយ
 • ឥរិយាបទមិនល្អ
 • មិនយកចិត្តទុកដាក់
 • គ្មានចិត្តចង់
 • ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់
 • មិនមែនជាប្រធានបទដែលគាត់ចង់ពិភាក្សា
 • គោលបំណាង និងការសង្ឃឹម ឬរំពឹងទុកមិនត្រូវគ្នា
 • ភាសាកាយវិការ
 • មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយ
 • ទទួលព័ត៌មានដោយមានជម្រើស
 • ស្ថានភាពនៃការអប់រំ ឬចំណេះដឹង
 • ស្ថានភាពអារម្មណ៍
 • ស្ថានភាពសុខភាព
 • ការនិយាយកាត់

ចំណុចសំខាន់​ ៖ គិតសិន មុនពេលនិយាយ

1. អ្នកបញ្ជូនគួរអនុវត្តន៍ ៖

 • គិតពីអ្វីដែលយើងចង់ប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • ផ្តល់សារ/ពត៌មានខ្លី ហើយច្បាស់
 • ពិនិត្យឡើងវិញថាតើអ្នកទទួលបានយល់ហើយឬនៅ
 • មិនត្រូវធ្វើការសន្និដ្ឋាន

2. អ្នកទទួលគួរអនុវត្តន៍ ៖

 • ផ្តោតអារម្មណ៍
 • មិនត្រូវសរុបសេចក្តីភ្លាមៗ
 • សួរសំណួរ ដើម្បីបញ្ជាក់រឿងដែលពុំទាន់យល់ច្បាស់
 • ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញថាតើយល់គ្រប់គ្នាហើយឬនៅ

3. ប្រភេទនៃទំនាក់ទំនង ៖

 • ទំនាក់ទំនងដោយប្រើពាក្យសំដី
 • ទំនាក់ទំនងដោយមិនប្រើពាក្យសំដី

4. ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវការ សម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺ

 • ទំនាក់ទំងល្អ
 • ភាពបើកចំហរ និងជំនឿ
 • រួមចំណែកការយល់ចិត្ត ឬឆន្ទៈ និងសមត្ថភាពក្នុងការពិនិត្យរឿងរ៉ាវឡើងវិញ
 • សមត្ថភាពលើការយល់នូវព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ជូន មិនមែនយល់តែពាក្យពេចន៍ទេ

5. ទំនាក់ទំនងដោយប្រើពាក្យសំដី ៖

 • ប្រើភាសាសាមញ្ញ
 • មានការលើកទឹកចិត្ត
 • និយាយពីចំនុចសំខាន់ៗឡើង
 • ការស្វែងរកបញ្ហា និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ
 • សង្ខេបសាច់រឿងឡើងវិញ
 • ការសាកសួរសំនួរ ៖ ដោយប្រើសំណួរបិទ / ដោយប្រើសំណួរបើក

6. ទំនាក់ទំនងដោយមិនប្រើពាក្យសំដី ៖

 • ស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់
 • ប្រើកែវភែ្នកសំឡឹង
 • ប្រើកាយវិការ
 • ប្រើជំហរនៃរាងកាយ (ស្ថានភាព ឈរ…..អង្គុយ….)
 • សភាពនៃសំលេង
 • ភាពស្ងៀមស្ងាត់
 • ការបង្ហាញតាមរយៈទឹកមុខ
 • ការប៉ះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *