បទពិពណ៍នាការងារដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP)៖ រឿងសំខាន់ៗដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹង

បទពិពណ៌នាការងាររបស់ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP) ប្រែប្រួលតាមក្រុមហ៊ុននានា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានទំនួលខុសត្រូវ និងសមត្ថភាពធម្មតាមួយចំនួន និងតម្រូវការគុណវុឌ្ឍិដែលយើងនឹងពិភាក្សា ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ថាតើតួនាទី HRBP មើលទៅដូចអ្វី។

មាតិកា

 • គំរូបទពិពណ៌នាការងាររបស់ HRBP
  • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការងារ
  • ទំនួលខុសត្រូវរបស់ HRBP
 • ជំនាញ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់ HRBP
 • ប្រាក់ខែរបស់ HRBP
 • ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ HRBP

១. គំរូបទពិពណ៌នាការងាររបស់ HRBP

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការងារ

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP) ជួយតម្រឹមយុទ្ធសាស្ត្រមនុស្សរបស់អង្គភាពជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ពួកគេមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនាញផ្នែករដ្ឋបាល និងជាជើងឯកផ្នែកមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរ និងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាជីវកម្មផងដែរ។ រួមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ HRBP ធ្វើការលើការកំណត់អាទិភាព គុណតម្លៃនៃចលករ និងការផ្តល់នូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម។

អាស្រ័យលើទំហំនៃអង្គភាព HRBP អាចទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិករាប់រយទៅរាប់ពាន់នាក់។ ជាធម្មតា ពួកគេជាផ្នែកមួយនៃនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស។

ទំនួលខុសត្រូវរបស់ HRBP

ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដរបស់ HRBP អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើឧស្សាហកម្ម ទំហំក្រុមហ៊ុន គោលបំណងយុទ្ធសាស្រ្ត ភាពចាស់ទុំនៃអង្គភាពធនធានមនុស្ស ជាដើម ។ល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានទំនួលខុសត្រូវមួយចំនួនដែលនៅដដែលសម្រាប់ HRBP ទាំងអស់។

១. ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត (Strategic Planning)

HRBP ដ៏ល្អ ត្រូវតែអាចជួយអង្គភាពរបស់ពួកគេឱ្យក្លាយជាអ្នកត្រៀមខ្លួននាពេលអនាគត ដោយផ្តោតលើកម្លាំងការងារដែលមានស្រាប់នៅក្នុងអង្គភាព និងរៀបចំពួកគេសម្រាប់ពេលអនាគត។ តំបន់ដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការរួមមាន៖

 • បណ្តុះជំនាញឡើងវិញ និងបង្កើនជំនាញ (Reskilling and Upskilling)៖ កំណត់តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល និងជួយមុខងារ L&D ក្នុងការតម្រឹមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនឹងគោលបំណងអាជីវកម្ម។
 • ការរៀបចំផែនការកម្លាំងពលកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic workforce planning)៖ ធានាថាកម្លាំងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនមានទំហំត្រឹមត្រូវ រូបរាង តម្លៃ និងភាពរហ័សរហួនសម្រាប់អនាគត។
 • ការរៀបចំផែនការអ្នកបន្តវេន (Succession planning)៖ ជ្រើសរើស និងអភិវឌ្ឍអ្នកមានទេពកោសល្យសំខាន់ៗ ដើម្បីធានាថា មានអ្នកមានទេពកោសល្យ ដើម្បីបំពេញតួនាទីសំខាន់ៗ។

២. ការបង្វឹក និងប្រឹក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំអំពីបញ្ហាធនធានមនុស្ស (Coaching and consulting leadership about HR matters)

HRBP គួរតែមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីវិធីដែលបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកគេ។ នេះជារបៀបដែល HRBP អាចផ្តល់ដំបូន្មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការបង្វឹកដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ HRBP គួរតែគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សា និងអ្នកផ្តល់យោបល់ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាអ្នកដែលថែរក្សាអ្វីៗទាំងអស់នោះទេ។ ការងាររបស់ពួកគេ គឺផ្តល់អំណាចដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងអង្គភាព។

នេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយចំនួនដែលអ្នកអាចជួបប្រទះនៅក្នុងបទពិពណ៌នាការងាររបស់ HRBP៖

 • រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ឬ ពីរសប្តាហ៍ ជាមួយអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម និងផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកធនធានមនុស្សក្នុងករណីចាំបាច់
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិការងារ ក៏ដូចជាតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្ស ដើម្បីជួយអ្នកដឹកនាំធានាការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ផ្តល់ការណែនាំអំពីការបង្កើត និងការអនុវត្តដំណើរការ និងគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស

៣. ការកសាងស្ថាប័នប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង (Building a competitive organization)

HRBP ជួយឱ្យស្ថាប័នរបស់ពួកគេឈ្នះអតិថិជន និងទទួលបាន និងរក្សាបាននូវអ្នកមានទេពកោសល្យល្អបំផុត។ ដូច្នេះ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ពួកគេ​ឈរ​លើ​កំពូល​ទីផ្សារ ការងារ​របស់​ពួកគេ​ គឺ​មានច្រើនទ្វេ​ដង។

HRBPs ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថា អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ អាចធ្វើយុទ្ធសាស្រ្ត បណ្តុះបណ្តាល និងសម្របខ្លួន ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលល្អបំផុត។ ទំនួលខុសត្រូវដែលមាននៅក្នុងបទពិពណ៌នាការងាររបស់ HRBP អាចរួមមាន៖ 

 • ធ្វើការណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ (ឧទាហរណ៍ ការណែនាំ ផែនការអាជីព ការបង្វឹក ។ល។)
 • ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ មនុស្ស និងអង្គភាព
 • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរចនាស្ថាប័ន ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងកែលម្អដំណើរការអាជីវកម្ម

អ្នកជំនាញធនធានមនុស្សទាំងនេះ ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ក្នុងការធានាថា អាជីវកម្មអាចទាក់ទាញ និងរក្សាបាននូវអ្នកមានទេពកោសល្យល្អបំផុត។ ពួកគេប្រហែលជាត្រូវធ្វើការលើ៖

 • ការសហការជាមួយសមាជិកក្រុមធនធានមនុស្សផ្សេងទៀតលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រកបដោយភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ និងរួមបញ្ចូល
 • ការបង្កើត ឬ ជួយក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តសំណង និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចបញ្ជាក់បាននាពេលអនាគត
 • ការអនុវត្តការផ្តល់រង្វាន់ និងអន្តរាគមន៍ការទទួលស្គាល់ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលមូលដ្ឋាន និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក

៤. ការធ្វើជាជើងឯកបទពិសោធន៍បុគ្គលិក និងវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន (Being a company culture and employee experience champion)

ការជួយកសាង និងរក្សាវប្បធម៌របស់ស្ថាប័នដ៏រឹងមាំ ក៏ដូចជាការកែលម្អបទពិសោធន៍បុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ គឺជាការទទួលខុសត្រូវស្នូលរបស់ HRBPs ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចនាពេលអនាគត។ ជារឿយៗ ក្រុមហ៊ុននឹងតម្រូវឱ្យ HRBP ៖

 • ផ្តល់ដំបូន្មាន និងសំណូមពរសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ជាដើម។
 • អនុវត្តអន្តរាគមន៍ HRM លើសុខុមាលភាពបុគ្គលិក ភាពចម្រុះ និងការដាក់បញ្ចូល ឬ ការគ្រប់គ្រងអ្នកមានទេពកោសល្យ
 • ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ និងជួយសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកវិជ្ជមាន រក្សាបរិយាកាសការងារល្អ កសាងសីលធម៌ និងកាត់បន្ថយរំហូរបុគ្គលិកដែលមិនចង់បាន។

សូមចងចាំថា ទំនួលខុសត្រូវ កម្រមានចំណុចដូចៗគ្នានៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃ HRBP ។ HRBP ជាន់ខ្ពស់ (ដែលអាចជា VP នៃធនធានមនុស្ស ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាន់ខ្ពស់) ជាធម្មតានឹងមានតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ជាង ហើយនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចសន្ទនាអាជីវកម្ម។ ដូចនេះ គាត់នឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ឬ ការបង្វឹក និងការប្រឹក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំអំពីបញ្ហាធនធានមនុស្ស។ ទន្ទឹមនឹងនេះ HRBP កម្រិតមធ្យម (ហៅផងដែរថាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាន់ទាប) គឺជាអ្នកដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចសន្ទនាអាជីវកម្ម។ នេះមានន័យថា ផ្នែកធំនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ នឹងទាក់ទងនឹងការជួយដល់ HRBP ជាន់ខ្ពស់ ក្នុងកាតព្វកិច្ចបង្វឹករបស់ពួកគេ ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងមនុស្ស ឬ ចូលរួមក្នុងដំណើរការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តធនធានមនុស្ស។

២. ជំនាញ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់ HRBP

ជំនាញ HRBP

មានជំនាញជាច្រើនដែល HRBP ត្រូវការដើម្បីជោគជ័យ។ នេះគឺជាអ្វីដែលជាញឹកញាប់នឹងបង្ហាញនៅក្នុងបទពិពណ៌នាការងារ។

អក្ខរកម្មទិន្នន័យ

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស មិនចាំបាច់ក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននឹងតម្រូវឱ្យ HRBP អាចយល់អំពីការបកស្រាយទិន្នន័យ ការប្រមូល និងការបង្កើត។

នេះគឺជាជំនាញមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងទិន្នន័យ ដែលបទពិពណ៌នាការងាររបស់ HRBP អាចមាន៖

 • សមត្ថភាពក្នុងការអាន និងបកស្រាយផ្ទាំងគ្រប់គ្រង និងរបាយការណ៍ដែលមានទិន្នន័យស្មុគស្មាញ
 • ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសវិភាគធនធានមនុស្ស
 • ស្គាល់វិធីសាស្រ្តប្រមូលទិន្នន័យ ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព (quantitative and qualitative)
 • សមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំ និងតាមដានរង្វាស់ដែលពាក់ព័ន្ធ និង KPIs ហើយប្រើវាដើម្បីជំរុញលទ្ធផលអាជីវកម្ម

ជំនាញអាជីវកម្ម

ជំនាញនេះ គឺនិយាយអំពីការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ហានិភ័យ និងរង្វាន់ និងលទ្ធផលអាជីវកម្ម។ HRBP ដ៏រឹងមាំ គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនត្រឹមតែមានជំនាញធនធានមនុស្សល្អប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីឧស្សាហកម្មដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន នឹងចូលចិត្តបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជា HRBP រួចហើយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់របស់ពួកគេ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតអាចត្រូវការតែបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថាប័ន និងឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលក្រោយ។

ជំនាញឌីជីថល

HRBP គួរតែអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញលទ្ធផលអាជីវកម្ម។

HRBP គួរតែមានបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្ស (ដូចជា HRIS) ដើម្បីបង្កើត និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្ស ប្រើប្រាស់ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងតាមដានការចំណាយ។ បញ្ជីនេះអាចរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់របស់ធនធានមនុស្ស ដូចជា ប្រព័ន្ធព័ត៌មានធនធានមនុស្ស ឬ បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដូចជា ភាពវៃឆ្លាតអាជីវកម្ម (Business Intelligence) កម្មវិធីមើលឃើញទិន្នន័យ (Data Visualization Programs) ឬ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត (Online Communicatin Tools)។ ជំនាញជាមួយ MS Office Suite និង/ឬ Google Suite ក៏ជាតម្រូវការទូទៅផងដែរ។

ការតស៊ូមតិរបស់មនុស្ស

HRBPs ត្រូវតែក្លាយជាជើងឯកមនុស្សដែលតស៊ូមតិសម្រាប់បុគ្គលិក និងជំរុញត្រឡប់មកវិញនៅពេលចាំបាច់។ ពួកគេក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់រឹងមាំផងដែរ ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្លាំងការងារ និងអាជីវកម្មបានល្អបំផុត។ ការពិពណ៌នាការងារជាទូទៅនឹងរាយបញ្ជីជំនាញដូចជា៖

 • ចំណេះដឹង និង/ឬ បទពិសោធន៍ជាមួយច្បាប់ការងារជាតិ និងតំបន់ និងបទប្បញ្ញត្តិសន្តិសុខសង្គម និងពន្ឋ
 • យល់ច្បាស់អំពីបច្ចេកទេស HRM និងជំនាញគ្រប់គ្រងមនុស្សដ៏ល្អ
 • ជំនាញបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ និងការណែនាំដ៏ល្អ
 • សមត្ថភាពក្នុងការយល់ចិត្តអ្នកដទៃ

ជំនាញ​ផ្សេងទៀត

ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ HRBP នឹងត្រូវការច្រើនជាងសមត្ថភាពទាំងបួនដែលបានរាយខាងលើ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការងារ HRBP ភាគច្រើននឹងមានជំនាញផ្សេងទៀតដូចជា៖

 • ជំនាញទំនាក់ទំនង និងធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អ
 • ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អ
 • ការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីវិញ្ញាសាជាច្រើននៅក្នុងធនធានមនុស្ស រួមទាំងភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូល ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងារ សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍ ការគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យ ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក និងសហជីព ។ល។
 • ការគ្រប់គ្រងភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏ល្អ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារល្អនៅទូទាំងអង្គភាព
 • ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរល្អ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង

គុណវុឌ្ឍិរបស់ HRBP

ស្ថាប័នភាគច្រើនតម្រូវឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ HRBP មានបរិញ្ញាបត្រ ឬ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ការសិក្សាអំពីអង្គភាព ឬ ការគ្រប់គ្រង/រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម។ អាស្រ័យលើកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅ និងកម្លាំងការងារ និងមូលដ្ឋានអតិថិជនរបស់ខ្លួន អ្នកក៏ប្រហែលជាត្រូវមានភស្តុតាងនៃជំនាញភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាផ្សេងទៀតផងដែរ។

ខណៈពេលដែលវិញ្ញាបនប័ត្រដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្សមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច វាអាចផ្តល់នូវគែមបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការកម្មវិធី។ មានវិញ្ញាបនប័ត្រ HRBP ជាច្រើននៅលើការផ្តល់ជូននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលភាគច្រើនមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត និងដំណើរការដោយខ្លួនឯង។ អ្នកអាចពិនិត្យមើល HR Business Partner 2.0 certificate program របស់ AIHR, Strategic HR Business Partner certification នៅ HCI ឬ HR Business Partner program ដែលផ្តល់ដោយ LinkedIn Learning។

៣. ប្រាក់ខែរបស់ HRBP

ការអប់រំ វិញ្ញាបនប័ត្រ ជំនាញ ចំនួនឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ ឧស្សាហកម្ម ទាំងនេះគឺជាកត្តាដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើថាតើ HRBP អាចរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មាន។

យោងទៅតាមគេហទំព័រ salmon.com ប្រាក់ខែ HRBP ជាមធ្យមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាធម្មតាមានប្រហែល $៥៦,០២៣ ទៅ $៧០,៨៦៨ ។ នៅក្នុងមុខតំណែងប្រឹក្សា HRBP ជាធម្មតាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី $៨៤,២០០ និង $១០៦,៧០០។ កន្លែងដែលអ្នកឈរជើង ក៏មានឥទ្ធិពលលើចំនួនដែលអ្នកត្រូវបានបង់ផងដែរ។ HRBP វ័យក្មេដែលមានបទពិសោធន៍ពី ១ ទៅ ៤ ឆ្នាំ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក អាចរកប្រាក់ចំណូលបាន $៧៧,០០០ ខណៈពេលដែលនៅទីក្រុងហ៊ូស្តុនចំនួននោះមានចំនួន $៦៩,០០០ ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ Payscale ។

ប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់ HRBP នៅចក្រភពអង់គ្លេស គឺ £៥៦,៨៤១ នេះបើយោងតាម ​​Glassdoor ។

៤. ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ HRBP (A day in the life of an HR Business Partner)

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃថ្ងៃធម្មតាសម្រាប់ HRBP។ សូមចំណាំថា ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ប្រហែលជាប្រែប្រួលអាស្រ័យលើពេលវេលានៃឆ្នាំ ភាពទំនេររបស់អ្នក និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ចាប់ផ្តើមពេលវេលារបស់អ្នកជាមួយនឹងកាហ្វេ តែ ឬ ទឹកមួយចំនួន (ការទទួលបានជាតិទឹក គឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ HRBP ឬ ការងារណាមួយ)។ អ្នកចាប់ផ្តើមថ្ងៃធ្វើការដោយឆ្លងកាត់អ៊ីមែល និងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើ ក៏ដូចជាពិនិត្យមើលប្រតិទិនរបស់អ្នក ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការប្រជុំនាពេលខាងមុខ។ ប្រសិនបើក្រុមរបស់អ្នកមានការក្រោកឈរជួបជុំ នោះគឺជាកិច្ចប្រជុំដំបូងដែលអ្នកចូលរួម។

បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកត្រូវអង្គុយដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈ Zoom ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ឬ អតិថិជនសំខាន់ៗ។ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលអ្នកបានវិភាគ អ្នកបង្ហាញដំណោះស្រាយដើម្បីកែលម្អការរក្សាទុកសម្រាប់តួនាទីអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍។ អ្នក​បាន​រក​ឃើញ​ថា ​បុគ្គលិកជួល​ថ្មី​របស់​អ្នក​ រក​ឃើញដំណើរការចាប់ផ្តើម (Onboarding) មានភាពមិន​គ្រប់​គ្រាន់ ដែល​នាំ​ឱ្យ​ពួក​គេ​លាឈប់​លឿន។ ដូច្នេះ អ្នកស្នើឱ្យរៀបចំការប្រជុំញឹកញាប់បន្ថែមទៀតរវាងបុគ្កលិកជួលថ្មី និងអ្នកគ្រប់គ្រង និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ ដើម្បីកំណត់ការរំពឹងទុក បង្កើតទំនាក់ទំនង និងផ្តល់មតិកែលម្អ ជាផ្នែកនៃដំណើរការចាប់ផ្តើម។

បន្ទាប់មក វាដល់ពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ ហើយប្រហែលជាដើរលេងកំសាន្តជុំវិញកន្លែងការងារ ប្រសិនបើអាកាសធាតុអំណោយផល។ នៅពេលរសៀល អ្នកមានពេលខ្លះ ដើម្បីធ្វើការលើឧបករណ៍មួយចំនួនក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើ (To-Do-List) របស់អ្នក។ នេះត្រូវបានបន្តដោយកិច្ចប្រជុំជាមួយ CHRO ដើម្បីតម្រឹមលើគោលការណ៍ធនធានមនុស្សថ្មី ស្តីពីការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ដែលត្រូវការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងនឹងជំងឺរាតត្បាត (COVID-19)។ មានការប្រជុំគម្រោងមួយផ្សេងទៀត និងឆាប់ៗនេះ ហើយបន្ទាប់មកអ្នកចំណាយពេលនៅសល់នៃថ្ងៃធ្វើការលើការកែលម្អរំហូរការងាររបស់ផលិតផល។

ពេល​អ្នកបំពេញការងារពេញមួយថ្ងៃ​រួចរាល់​ហើយ វា​ដល់​ពេល​ទៅ​ផ្ទះ ឬ ​ប្រហែល​ជា​ទៅ​កន្លែង​ហាត់ប្រាណ។ ការ​គេង​លក់​ស្រួល​ គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ផលិតភាពការងារ​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ។

ជាចុងបញ្ចប់

តួនាទីរបស់ HRBP មានភាពខុសប្លែកគ្នា និងមានការប្រកួតប្រជែង។ ការទទួលបានការយល់ដឹងល្អអំពីបទពិពណ៌នាការងាររបស់ HRBP នឹងជួយអ្នករៀបចំសម្រាប់ការសម្ភាសន៍ និងធ្វើការសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នក។


អត្ថបទទាក់ទង

សូចនាករលទ្ឋផលគន្លឹះផ្នែកធនធានមនុស្ស (HR KPIs)៖ ការពន្យល់ស៊ីជម្រៅជាមួយរង្វាស់ និងឧទាហរណ៍

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.