តើប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះ?

ការដឹងពីតួនាទីរបស់អ្នករួមការងារ ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចជួយឲ្យបុគ្គលិកចេះគោរពគ្នា និង​ស្វែងយល់ពីគ្នាបន្តិចម្តងបាន។ បុគ្គលិកខ្លះ គិតថាអ្នកដទៃទៀតមិនធ្វើការអ្វីពិបាក ហេតុនេះក៏កើតជាមានចិត្តច្រណែន ឬវាយតម្លៃដោយមិនដឹងពីការពិត។​

ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងលើកពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (ឬហៅថាមេ HR) ដើម្បីឲ្យអ្នកអានទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ពីការងាររបស់ពួកគាត់។

ទំនួលខុសត្រូវទី១ គឺ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្មានអ្វីពិបាកជាងការរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការទេ។ ការស្វែងរកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព និង​មានចិត្តធ្វើការ ជារឿងដែលធ្វើឲ្យខាង HR ឈឺក្បាល។ បុគ្គលិកខ្លះមិនទាន់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ តែចង់មកធ្វើការ។ បុគ្គលិកខ្លះទៀត មានសមត្ថភាព តែមិនចង់មិនធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់។ ក្រុមហ៊ុនអាយធីខ្លះនៅភ្នំពេញ ត្រូវការពេលរើសបុគ្គលិករហូតដល់ទៅ៦ខែ ទើបរើសបានម្នាក់។

ពួកគាត់ ត្រូវរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយ និង​ការសម្ភាសជាច្រើនលើក ទើបអាចរកបានមនុស្សដែលត្រូវនឹងតម្រូវការការងារ។ បើសិនជារើសមិនបាន ពួកគាត់ក៏ត្រូវមាត់ពីថ្នាក់លើដូចគ្នា។

ទំនួលខុសត្រូវទី២ គឺ ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក

ស្ថាប័នណាក៏ដោយ មិនអាចធ្វើព្រងើយនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឯងទេ។ បុគ្គលិកធ្វើការមិនកើត ធ្វើឲ្យខាតបង់ច្រើនជាងការចំណាយទៅលើការបណ្តុះបណ្តាលទៅទៀត។

ផ្នែកធនធានមនុស្ស ជាអ្នករៀបចំការហ្វឹកហ្វឺនទាំងនេះ។ ពួកគាត់ ត្រូវស្វែងរកគ្រូ និងរៀបចំកន្លែងសមរម្យសម្រាប់បុគ្គលិក ហើយត្រូវលៃពេលយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយម៉ោងធ្វើការជ្រុលពេក។ ការហ្វឹកហ្វឺនខ្លះ ត្រូវការចំណាយច្រើន ហេតុនេះពួកគាត់ត្រូវរៀបចំរឿងលុយកាក់មួយជាន់ទៀត។

ទំនួលខុសត្រូវទី៣ គឺ ការរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរក្នុងស្ថាប័ន

ស្ថាប័ន ដែលប្រឹងដើរឲ្យទាន់ទីផ្សារ តែងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុងជានិច្ច។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះមានដូចជា ៖ ប្តូរការិយាល័យ ប្តូរបន្ទប់ធ្វើការ រៀបចំប្រជុំ ឬផ្តល់ដំណឹងដល់បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកពីការផ្លាស់ប្តូរ។

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស ត្រូវធានាឲ្យបានថា បុគ្គលិកទាំងអស់ឯកភាពនឹងការផ្លាស់ប្តូរ ហើយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយជាស្ថាប័នដើម្បីភាពរីកចម្រើន។ ពួកគាត់ ត្រូវចេះបញ្ចុះបញ្ចូលបុគ្គលិកដែលរឹងទទឹង មិនព្រមធ្វើតាម ឲ្យទាន់ពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូរ។

ទំនួលខុសត្រូវទី៤ គឺបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័ន

ទំនាក់ទំនងល្អ ជួយឲ្យការងារ មានភាពរលូនជាងមុន។ អ្នកដែលអាចជួយឲ្យបុគ្គលិកយល់ពីការធ្វើប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបាន គឺមានតែផ្នែកធនធានមនុស្សប៉ុណ្ណោះ។

ក្រុមហ៊ុនធំៗ តែងតែមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីជំនាញទំនាក់ទំនង ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកថ្មីៗ បានយល់ដឹងពីរបៀបទាក់ទងគ្នាក្នុងការងារ។ ក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀត មានរៀបចំជាឯកសារ សម្រាប់បុគ្គលិករៀនដោយខ្លួនឯង ពេលកំពុងធ្វើការ។ ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស ត្រូវតែជួយសម្រួលដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នា។

ពេលមានជម្លោះរវាងបុគ្គលិក អ្នកដែលចេញមុខដោះស្រាយ គឺប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស។ ការដោះស្រាយដោយភាពយោគយល់ ជៀសមិនផុតពី

ទំនួលខុសត្រូវទី ៥ គឺរៀបចំប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍នានា

បុគ្គលិកជាច្រើន ទៅធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែ ហេតុនេះបើសិនជាបើកប្រាក់ខែយឺត ឬមិនគ្រប់ ពួកគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរ។ ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស មានតួនាទី ចាត់ចែងប្រាក់ខែឲ្យទាន់ពេល និង​ច្បាស់លាស់ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និង​សម្តែងពីទឹកចិត្តទៅលើជីវភាពរបស់អ្នកដទៃ។

ផ្នែកធនធានមនុស្ស ក៏ជាអ្នករៀបចំអត្ថប្រយោជន៍នានា ដូចជា​ ធានារ៉ាប់រង ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ប្រាក់ជំនួយពេលបុណ្យទាន ឬដំណើរកំសាន្តនានា ដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលិករីករាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរ។ បុគ្គលិកសប្បាយ ទោះបីជាត្រូវចំណាយ ក៏ចាត់ទុកថាសមរម្យដែរ។

ក្រៅពីទំនួលខុសត្រូវទាំង៥នេះ ប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ត្រូវចូលរួមសកម្មភាពតូចៗជាច្រើនទៀត​ ក្នុងស្ថាប័នមួយ។ បើសិនស្ថាប័ននោះ មានរៀបចំជាកម្មវិធីសាធារណៈ ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស អាចនឹងធ្វើជាតំណាងរបស់ថ្នាក់លើបាន។

ឥលូវនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ហើយ តើគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះពួកគាត់? តើនៅគិតថា ពួកគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ដែរទេ? ធនធានមនុស្ស ជាចំណុចស្លាប់រស់របស់ស្ថាប័ន ហេតុនេះមនុស្សដែលគេចាត់តាំងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងផ្នែកនេះ មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *