២៥ វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស

វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស (Free HR Course) 

▪️ហេតុផលទាំង ៨ ដែលមនុស្សចាកចេញពីការងារ (និងវិធីកែលម្អវា) ដោយ Justin Mecham: https://bit.ly/3QziGHB

▪️ការកសាងក្រុមដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយ Eric Partaker៖ https://bit.ly/45NWGNr

▪️The Emotional Intelligence Cheat Cheat by Rachel Turner: https://bit.ly/3SejouO

▪️របៀបកសាងយុទ្ធសាស្រ្តសុខុមាលភាព ដោយ Oliver Deasy៖ https://bit.ly/456Gxmm

▪️គន្លឹះ Neuro-Inclusive សម្រាប់កន្លែងធ្វើការ ដោយ Prof. Amanda Kirby: bit.ly/47aeaFB

▪️The Team Building Cheat Sheet ដោយ Justin Wright៖ https://bit.ly/47aGK97

▪️HR Metrics និង KPIs ដោយ Carla Reynau៖ https://bit.ly/4714tIC

▪️ChatGPT សម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស ដោយ Neelie Verlinden៖ https://bit.ly/45RJaZ0

▪️ការបង្កើតគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស ដោយ Phbean Amusan: https://bit.ly/45K2yqR

▪️យុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មច្រើនជំនាន់ ដោយ Phbean Amusan៖ https://bit.ly/3tUUpCB

▪️១៤បទពិសោធន៍ការងារដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ការរីកលូតលាស់អាជីពរបស់អ្នកក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្ស ដោយ Alan Collins៖ https://bit.ly/473Lygm

▪️តើកិច្ចប្រជុំនេះគួរតែជាអ៊ីមែលមែនទេ? ដោយ Chris Stanley៖ https://bit.ly/494aEh7

▪️វិធីការពារ Burnout ដោយ Ronnie H. Kinsey, MBA: https://bit.ly/3Sfra7W

▪️របៀបជួយក្រុមរបស់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែឆ្លាតវៃ ដោយ Karol Popa៖ https://bit.ly/3QfHJhc

▪️American’s Most Hated Office Jargon ដោយ David Sym-Smith: https://bit.ly/3QgDFNM

▪️ ៦ ប្រភេទនៃភាពក្លាហានសម្រាប់កន្លែងធ្វើការប្រកបដោយបរិយាបន្ន ដោយ Dr Nora Gold: https://bit.ly/3MjMeX8

▪️តួនាទីរបស់ធនធានមនុស្ស ដោយ David McLean៖ https://bit.ly/3Q7gl54

▪️ ពីរ៉ាមីតនៃការឈប់ដោយស្ងាត់ៗ ដោយ Jason Kaplan: https://bit.ly/3MA8MTw

▪️របៀបដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រ្តេស ដោយ Pamela Coburn-Litvak: https://bit.ly/40ad6P1

▪️ហេតុអ្វីបានជាធនធានមនុស្សមិនគួរបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឱ្យវិនិយោគលើសុខុមាលភាព ដោយ Oliver Deasy៖ https://bit.ly/45K2U0F

▪️របៀបធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការការងារប្រចាំថ្ងៃ ដោយ Oliver Deasy: https://bit.ly/3QdhojV

▪️ ៩ ច្បាប់នៃវប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការ ដោយ Monte Pedersen: https://bit.ly/3Qz0E8k

▪️ការវិវត្តន៍នៃបុគ្គលិក ដោយ Praveen Ponnuru: https://bit.ly/3Q5hWYY

▪️ចរិតលក្ខណៈកំពូលទាំង ១០ នៃក្រុមដែលមានសុខភាពល្អ ដោយ Tony Gambill៖ https://bit.ly/3tPOm2o

▪️៥ ហេតុផល ដែលគុណតម្លៃស្នូលគឺចាំបាច់សម្រាប់បទពិសោធន៍បុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យដោយ Tony Gambill៖ https://bit.ly/3SiohTI


អត្ថបទទាក់ទង

ក្របខណ្ឌនៃការប្រកាសជ្រើសរើស និងរើសយកបុគ្គលិក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *