ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកំពុងលាឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេ?

មនុស្សចាកចេញពីការងាររបស់ពួកគេដោយសារហេតុផលផ្សេងៗ ហើយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិពី Statista បង្ហាញពីកត្តាទូទៅមួយចំនួនដែលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិក៖

១. កង្វះការអភិវឌ្ឍន៍ (𝗟𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗳 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 => 𝟰𝟭%)

បុគ្គលិកតែងតែស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការលូតលាស់ ទាំងវិជ្ជាជីវៈ និងផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេមិនផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការបង្កើនជំនាញ ឬការរីកចម្រើនអាជីព ពួកគេអាចនឹងពិចារណាចាកចេញ។

២. សំណងមិនសមរម្យ (𝗜𝗻𝗮𝗱𝗲𝗾𝘂𝗮𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 => 36%)

ប្រសិនបើនិយោជិតជឿថាពួកគេមិនត្រូវបានផ្តល់សំណងសមរម្យសម្រាប់ជំនាញ បទពិសោធន៍ ឬបន្ទុកការងាររបស់ពួកគេទេ ពួកគេអាចនឹងស្វែងរកជម្រើសដែលមានប្រាក់ខែប្រសើរជាងមុន។

៣. អ្នកដឹកនាំដែលមិនបំផុសគំនិត/មិនយកចិត្តទុកដាក់ (𝗨𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴/𝗨𝗻𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 => 𝟯𝟰%)

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួម និងការរក្សាបុគ្គលិក។ នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវបានគេយល់ថាមិនមានការចូលរួម មិនគាំទ្រ ឬគ្មានការបំផុសគំនិត វាអាចបំបាក់ទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងជំរុញពួកគេឱ្យស្វែងរកបរិយាកាសការងារវិជ្ជមានជាងនេះ។

៤. កង្វះការងារប្រកបដោយអត្ថន័យ (𝗟𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗳 𝗠𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴𝗳𝘂𝗹 𝗪𝗼𝗿𝗸 => 𝟯𝟭%)

និយោជិតស្វែងរកបាននូវការពេញចិត្តការងារកាន់តែច្រើនជាងមុន នៅពេលដែលការងាររបស់ពួកគេស្របនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ និងផ្តល់នូវអារម្មណ៍នៃគោលបំណង។ ការងារដែលខ្វះអត្ថន័យ ឬមិនរួមចំណែកដល់បុព្វហេតុធំជាងនេះ អាចនាំឱ្យមានការមិនពេញចិត្ត។

៥. រំពឹងទុកការងារដែលមិនមាននិរន្តរភាព (𝗨𝗻𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗸 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁 => 𝟮𝟵%)

បន្ទុកការងារខ្ពស់ ម៉ោងវែង និងការរំពឹងទុកមិនពិតប្រាកដ អាចនាំឱ្យអស់កម្លាំង។ និយោជិតដែលមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការលើសទម្ងន់ដោយគ្មានតុល្យភាពជីវិតការងារត្រឹមត្រូវ អាចសម្រេចចិត្តចាកចេញដើម្បីស្វែងរកបរិយាកាសការងារដែលមានសុខភាពល្អជាង។

វាចាំបាច់សម្រាប់អង្គភាពដើម្បីដោះស្រាយកត្តាទាំងនេះ ដើម្បីកែលម្អការរក្សាបុគ្គលិក និងការពេញចិត្ត។ តាមរយៈការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ សំណងសមរម្យ ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំ ការងារប្រកបដោយអត្ថន័យ និងបន្ទុកការងារដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ក្រុមហ៊ុននានាអាចបង្កើតបរិយាកាសការងារដែលទាក់ទាញ និងគាំទ្រជាងមុន ដោយកាត់បន្ថយអត្រាការចាកចេញ។

Statista: https://www.statista.com/chart/27830/reasons-for-quitting-previous-job/

==============================================

យើងសូមណែនាំសៀវភៅ ការវិភាគ និងរចនាការងារ

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *