សេចក្តីបំភ្លឺស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឱ្យដំណឹងមុន និងសោហ៊ុយជំងឺចិត្តនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ដែលមានថិរវេលាមិនកំណត់

នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺ ស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឱ្យដំណឹងមុន និងសោហ៊ុយជំងឺចិត្តនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ដែលមានថិរវេលាមិនកំណត់ ដូចខាងក្រោម៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *