សូមផ្ដល់ការគោរពចំពោះ HR …

មនុស្សភាគច្រើនគិតថារឿងតែមួយគត់ដែល HR ធ្វើ គឺជួលបុគ្គលិកថ្មី និងទូទាត់ប្រាក់ខែ។ ប៉ុន្តែតាមការពិត HR មានទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដូចជា៖

 • ដំណើរការឯកសារ
 • ដោះស្រាយពាក្យសុំឈប់សម្រាក
 • គ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
 • វិន័យបុគ្គលិក
 • រៀបចំផែនការសកម្មភាពបង្កើតក្រុម
 • បង្កើតបទបង្ហាញអំពីកម្លាំងពលកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បង្កើតផែនការការងារ
 • ទាក់ទងច្រកការងារ
 • ដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់បុគ្គលិក
 • ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយនាយ និងថ្នាក់លើ
 • ដោះស្រាយរាល់សំណើរពីបុគ្គលិក

អ្នកជំនាញផ្នែកធនធានមនុស្ស ធ្វើការយ៉ាងលំបាកជាច្រើននៅពីក្រោយឆាកដើម្បីរក្សាក្រុមហ៊ុនឱ្យដំណើរការដោយរលូន។ ដូច្នេះសូមផ្ដល់ការគោរពចំពោះពួកគេ!

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាលើអាជីពនៅក្នុងធនធានមនុស្ស សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើន។ ប៉ុន្តែវាក៏ជាវិស័យដែលផ្តល់នូវរង្វាន់ផងដែរ ហើយអ្នកនឹងមានឱកាសធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលិក។


សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

យើងសូមណែនាំសៀវភៅ ការវិភាគ និងរចនាការងារ

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 

 

One thought on “សូមផ្ដល់ការគោរពចំពោះ HR …

 1. Dear b Kong Chhayleng,

  I hope you have a great day,

  My name is Dara, and I’m working as a Group of HR department in a private company. I really like this website and your channel telegram cause it’s full of good document and lesson that related to HR field.

  Finally, I want to say I really apricate you and your teamwork. Please keep up the good work for our HR generation.

  Best Regards,
  Mr.Dara
  14 Nov 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *